Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Regionala nätverk

Luleå stift finns på olika sätt med i regionala nätverk tillsammans med myndigheter och andra organisationer.

Norrbotten

KRISLEDNINGSARBETE

Luleå stift finns med i det regionala arbetet med krisledning. Svenska kyrkan är rikstäckande och har gudstjänstrum och andra lokaler där människor kan samlas, riter där man kan uttrycka det ofattbara och svåra, personalgrupper med god lokalkännedom, stor erfarenhet av att möta människor i svåra situationer och vana att sätta ord på förtvivlan och sorg.

Luleå stift är representerat i länsstyrelsernas regionala samordningsgrupp för skydd mot olyckor och samhällsstörningar. Gruppen möts fyra gånger per år.

Vid en samhällskatastrof ska Luleå stift samverka med regionala myndigheter, länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Försvarsmakten, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Polisen, räddningstjänsten och andra trossamfund. Stiftet ska också stödja församlingarna.

Länsstyrelsens regionala arbetsgrupp för integration (RAI)

Luleå stift har länge funnits med i arbetsgruppen och bland annat samverkat i ett projekt som resulterat i den webbaserade utbildningen Bättre bemötande. Gruppen har också varit referensgrupp i framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin.

Arbetsgruppen möts en gång per termin. Utöver Luleå stift ingår också Region Norrbotten, Länsstyrelsen, representanter för kommunerna, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Företagarna, Migrationsverket, Röda korset och Rädda barnen, Norrbottens idrottsförbund med flera.

Folkhälsostrategi Region Norrbotten

Regionen kontaktade Luleå stift för att de ser Svenska kyrkan som en viktig part i folkhälsoarbetet. Stiftets bidrag till folkhälsoarbetet är exempelvis det samiska konfirmandlägret, utbildning av unga ledare, utbildning i själavård för unga, Regnbågsnycken, utbildning för medarbetare som möter personer i ekonomisk utsatthet. Stiftet har också lyft fram att Svenska kyrkan, genom sina församlingar har närvaro i hela länet och bidrar särskilt till existentiell och social hälsa genom exempelvis gruppverksamhet, gemenskap och själavårdande samtal.

Det kan komma att göras lokala handlingsplaner där församlingarna får möjlighet att både sprida information om sin verksamhet och få ta del av vad regionen erbjuder.

Västerbotten

KRISLEDNINGSARBETE

Luleå stift finns med i det regionala arbetet med krisledning. Svenska kyrkan är rikstäckande och har gudstjänstrum och andra lokaler där människor kan samlas, riter där man kan uttrycka det ofattbara och svåra, personalgrupper med god lokalkännedom, stor erfarenhet av att möta människor i svåra situationer och vana att sätta ord på förtvivlan och sorg.

Luleå stift är representerat i länsstyrelsernas regionala samordningsgrupp för skydd mot olyckor och samhällsstörningar. Gruppen möts fyra gånger per år.

Vid en samhällskatastrof ska Luleå stift samverka med regionala myndigheter, länsstyrelserna i Norrbotten och Västerbotten, Försvarsmakten, Region Norrbotten, Region Västerbotten, Polisen, räddningstjänsten och andra trossamfund. Stiftet ska också stödja församlingarna.

Migrationsrådet

Luleå stift är representerat i Migrationsrådet, länsstyrelsen i Västerbotten. Vid det senaste mötet antogs en regional utvecklingsstrategi (RUS) för integrationsarbetet i Västerbotten.

Arbetsgruppen möts en gång per termin. Utöver Luleå stift ingår också samtliga kommuner i Västerbotten, oftast representerade av kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Polisen, Rädda barnen, Röda korset, SEÖN och eventuellt ytterligare någon civilsamhällesorganisation.

Folkhälsoarbete

Västerbotten har utsetts till ett pilotlän för att utveckla länsstyrelsernas funktion som samordnare av folkhälsoarbete. Luleå stift har fortsatt kontakt med projektledare och har fört samtal om samma saker som med Region Norrbotten. Projektet kommer till att börja med att vända sig till kommunerna för att inventera deras pågående arbete med folkhälsa, samverkan lokalt och behov av stöd. I ett senare skede kommer andra att inbjudas.