Personuppgifter i samband med kursanmälan

Så här behandlar Luleå stift dina personuppgifter i samband din kursanmälan.

Dataskyddsförordningen (GDPR) är framtagen för att skydda dina personuppgifter och din integritet. Dataskyddsförordningen ställer i korthet krav på att det finns ett godtagbart ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte fler personuppgifter än nödvändigt samlas in, att de inte lagras längre än nödvändigt, att de skyddas från obehörig åtkomst, att informationens korrekthet säkerställs, att det finns rutiner för hantering av incidenter som rör personuppgifter samt att det vidtas tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna.  

Luleå stift och EFS har ett nära samarbete med fyra folkhögskolor; Edelvik, Solvik, Strömbäck och Älvsby folkhögskola samt studieförbundet Sensus. Folkbildningsrådet har myndighetsansvar för folkbildning och fördelar statsbidrag till studieförbunden, därför krävs att folkhögskolor och studieförbund redovisar sina deltagare. För att underlätta samverkan och minska administration tar Luleå stift in dina personuppgifter i samband med samverkanskurser.  

Rättslig grund
Som deltagare vid någon av Luleå stifts kurser, möten eller arrangemang behandlas dina personuppgifter i stiftets digitala administrativa system. Behandlingen sker på de rättsliga grunderna avtal och samtycke. För att detta ska vara möjligt måste du därför ge ditt samtycke (kryssa i ”Jag godkänner och accepterar villkoren”) i samband med anmälan. De kategorier av personuppgifter som behandlas (förutom namn) är de du själv har lämnat, t.ex. när du ansökte/anmälde dig till kursen. Kontaktuppgifter används för att kunna hålla kontakt med dig. Luleå stift lagrar dessa personuppgifter för administrativa ändamål i ca 6 månader. Dokumentation från aktiviteterna arkiveras i Luleå stifts arkiv.

Ändamålet för folkhögskolornas och Sensus behandling av dina personuppgifter är skoladministrativt. Behandlingen sker på de rättsliga grunderna myndighetsutövning och utförande av uppgift av allmänt intresse. Dina personuppgifter utgör underlag för statsbidrag för folkhögskolorna och Sensus och räknas därmed som ekonomiska verifikat. Enlig Bokföringslagen ska de uppgifterna därför lagras i minst 7 år. Ev. omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas i minst 50 år.  

Utlämning av dina personuppgifter
Folkhögskolorna och Sensus lämnar ut personbunden information till myndigheter till vilka de måste rapportera, dvs. Centrala Studiestödsnämnden (CSN), Folkbildningsrådet (FBR) och Statistiska Centralbyrån (SCB). Vid kurser som sker i samverkan annan part (t.ex. organisation, församling eller förening) kan de av administrativa skäl komma att dela med sig av dina personuppgifter till samverkansparten.  

Du som registrerad har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:  

Rätten till tillgång
Du har rätt att när som helst begära ut information om vilka personuppgifter som hanteras, lagras och hur de behandlas. Det är kostnadsfritt att begära ut informationen. Vid uppenbart missbruk av denna rättighet kan dock en administrativ avgift påföras, alternativt begäran förvägras. För att få tillgång till dina personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig

Rätten till rättelse
Du har rätt att begära rättelse om dina registrerade personuppgifter är felaktiga. I de fall du inte själv har möjlighet att rätta till informationen kontaktar du personuppgiftsansvarig, se kontakt-uppgifter nedan.  

Rätten till begränsning
Du har rätten att begära begränsning av åtkomsten till dina personuppgifter när personuppgiftsbehandlingen behöver utredas.Rätten till begränsning gäller i de fall du anser att dina personuppgifter är felaktiga, behandlingen är olaglig, personuppgifterna inte längre behövs för ändamålen eller du ifrågasätter den lagliga grunden för behandlingen. För att begära begränsning av behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan.  

Rätten att göra invändningar
Du har rätt att göra invändningar mot behandlingen av dina personuppgifter. För att invända mot behandling kontakta personuppgiftsansvarig, se kontaktuppgifter nedan. 

Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet
Du har rätt att klaga på den behandling av dina personuppgifter som görs om du anser att den strider mot Dataskyddsförordningen. Den tillsynsmyndighet i Sverige som hanterar dessa klagomål är Integritetsskyddsmyndigheten.    

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för Luleå stift är stiftsstyrelsen. Du når stiftsstyrelsen via e-post lulea.stift@svenskakyrkan.se eller via postadress Luleå stift, Att: Stiftsstyrelsen, Box 942, 971 28 Luleå. Tfn 0920-26 47 00.

Dataskyddsombud

Agio System och Kompetens AB
Sophia Silfvernagel, arkivarie
076-130 67 57
sophia.silfvernagel@agio.se
Varvsgatan 41
972 32 Luleå

Så behandlar Luleå stift dina personuppgifter

Respekten för varje människas unika värde och integritet är en del av vår identitet som kyrka. Att följa dataskyddsförordningen är därför en del av vårt arbete.