Svenska kyrkans diakonala arbete värt 1,5 miljarder kronor

Nyhet Publicerad

Analysföretaget Ramboll har fått i uppdrag av Svenska kyrkan att genomföra en studie av diakonins samhällsekonomiska bidrag. Där framgår att Svenska kyrkans sociala arbete, diakoni, har ett årligt samhällsekonomiskt värde på 1,5 miljarder kronor, lågt räknat.

Studien som Ramboll gjort kartlägger, synliggör och värderar nyttan av Svenska kyrkans diakonala arbete i Sverige utifrån ett samhällsperspektiv. Svenska kyrkans samhällsekonomiska bidrag uppskattas minst uppgå till cirka 1,5 miljarder kronor årligen. Det är cirka en tjugondel av det statliga stödet till kommunsektorn för att stärka välfärden som år 2020 uppgick till 29,5 miljarder kronor. Svenska kyrkans största kvantifierbara samhällsvärde sker inom sociala aktiviteter och psykiskt & existentiellt stöd.  

Ramboll skriver i rapporten att "våra beräkningar är behäftade med osäkerheter, vilket framgår av tabellen nedan och löpande i rapporten. Osäkerheterna beror på i huvudsak på bristande dataunderlag och svårvärderade, så kallade icke-kvantifierbara, nyttor. Vi har genomgående varit restriktiva i antagande och beräkningar och resultatet utgör därför en miniminivå för det samlade samhällsekonomiska värdet av kyrkans diakonala verksamhet".

Man konstaterar också att Svenska kyrkan på flera sätt har unika möjligheter att bedriva socialt arbete och att den med sina 5,7 miljoner medlemmar är Sveriges största civilsamhällesorganisation och når genom sina församlingar ut i hela landet. Medlemmarna utgör också en stor bas för ideella krafter.

Svenska kyrkan i boden lyfts som gott exempel

I rapporten har man gjort en utblick till församlingar och pastorat i landet och här lyfts Svenska kyrkan i Boden och dess diakonala arbete (sidan 72 i rapporten).

Ärkebiskop Antje Jackelén stryker under att diakoni är en del av kyrkans grundläggande uppgift. Med rätta förväntar människor sig att det diakonala arbetet prioriteras och utvecklas allteftersom behoven ändras. Ärkebiskopen välkomnar att det nu finns ett gediget kunskapsunderlag kring verksamheten.​

- Även om mycket förblir odokumenterat bekräftar rapporten att Svenska kyrkan tar ett brett samhällsansvar genom sitt diakonala arbete. På många olika sätt ges omsorg och skapas gemenskap. Diakoni innebär också att påverka och driva på för förändring där vi ser brister i samhällets skyddsnät. Allt detta är ett uttryck för kristen tro. 

Läs mer om rapporten här.

Hela rapporten hittar du här.