Stiftsfullmäktige samlades digitalt

Nyhet Publicerad

Gudstjänstliv, ekonomi och utmaningar var var några av de ämnen som togs upp när Luleå stifts stiftsfullmäktige hölls den 27 maj. Liksom i november hölls detta möte digitalt.

Sammanträdet öppnades genom att ordförande Elisabeth Engberg hälsade välkommen.
   - Vi hade alla hoppats att vi skulle få mötas fysiskt, men nu möts vi digitalt för andra gången på grund av rådande pandemi.
   Därefter ajournerades sammanträdet och livesändningen där allmänheten kunde följa stiftsfullmäktige gjorde uppehåll.

Längtan till gudstjänt och ideellas roll

Pär Parbring, stiftsadjunkt för rekrytering och gudstjänstliv, och Carolina Söderberg, stiftsmusiker, välkomnade de förtroendevalda till ett fördjupningssamtal med tema ”Längtan till gudstjänst och ideellas roll i församlingarnas gudstjänstliv.”
   - Vi hoppas kunna förmedla en bild av hur stiftet jobbar med att främja församlingarnas gudstjänstliv, och väcka längtan hos stiftsfullmäktige att själva finnas med i att utveckla det i sina församlingar, sa Pär Parbring.
   Deltagarna deltog i gruppdiskussioner för att sedan avsluta med ett gemensamt samtal.

Kyrkans kompetens efterfrågad

Verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2020 och inleddes med verksamhetsplanen som låg till grund för verksamhetsberättelsen 2019–2020.
   - Det känns bra att kyrkans kompetens har efterfrågats under pandemin, att man uppskattat styrkan i att vi är en rikstäckande kyrka, myndighetssverige kontakar oss för att vi har hållbara strukturer. Det är helt legitimt att tala om behovet av att människor får sina andliga behov tillgodosedda, sa Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor.

Utmaning inom diakoni och idealitet

Eva-Maria Karlsson gav också exempel på utmaningar, exempelvis inom det diakonala området där många grupper, speciellt äldre och barn, farit illa.
   - Vi ser att det saknas diakoner på många håll och att flera församlingar inte har tillgång till diakonal kompetens. Vi ser också att vakanta tjänster inte tillsätts och det rimmar illa med att vi har många kompetenta diakoner på ingång.
   En annan utmaning har varit arbetet med de ideella, då många ideellt engagerade har varit i det äldre åldersegmentet och på grund av restriktioner inte kunnat arbeta under förra året.
   – Vi har därför fått ett stort tapp av ideella under pandemin. Det är bra att man kunnat aktivera de unga som kyrkvärdar. Men vi har samtidigt tappat unga konfirmandledare. Vi behöver jobba vidare med detta, sa Eva-Maria Karlsson.

fantastisk digital explosion

Barn och unga hamnat i ett särskilt utsatt läge. Det är en grupp som är mer hälsomedvetna idag men mår psykiskt sämre. Detta är också en stor utmaning. Stiftsdirektorn berättade om förhoppningen att stiftet kan hjälpa församlingarna bygga upp mötesplatser när restriktionerna lättar.
   - Men det har också kommit gott ur pandemisituationen och vi har sett en fantastisk digital explosion. Uppfinningsrikedomen har varit helt enorm och mycket av det kommer säkert finnas kvar. Men som flera sa i gruppredovisningarna, det personliga mötet kan inte ersättas. Hur kan vi bygga upp återgången till ”det nya normala”?

plusresultat för stift och prästlönetillgångar

Anders Granberg, ekonomichef, berättade om det ekonomiska läget.
   - På grund av pandemin blev verksamhetens resultat 4,5 miljoner bättre än budget, på grund av minskade kostnader förlöpande verksamhet. Glädjande men dock en negativ avvikelse är att vi fick fler pastorsadjunkter än budgeterat.
   Prästlönetillgångarnas verksamhetsuppföljning och årsredovisning 2020 föredrogs av Anders Landström, stiftsjägmästare. För prästlönetillgångarna har intäkterna har ökat med en miljon vilket gör att resultatet är cirka 1,5 miljon högre än budgeterat. Skogsbruket är den stora delen av intäkterna. 
   Han berättade också att personalen inom förvaltningen håller sig à jour med diskussioner om skogsbruk och deltar i olika utbildningar. Det sker också en samverkan mellan alla stift där man hjälps åt med exempelvis omvärldsbevakning.
   - Till 2022 ska vi ha en gemensam metod för redovisning av utsläpp och upptag av växthusgaser att implementeras inom prästlönetillgångarna för att kunna följa klimatarbetet och dess förbättringar, sa Anders Landström.
   Till nästa stiftsfullmäktige efterfrågades ett fördjupningssamtal kring skogsbruk.

arvodesnivåerna ses över

Stiftsfullmäktige beslutade att ge ansvarsfrihet för stiftsstyrelsen för räkenskapsåret 2020-2023 och därefter presenterade arbetsgruppen kring ”Revidering av arvodesreglementet” information och en kort lägesbeskrivning. Gruppen består av tio personer, en från varje nomineringsgrupp, som är tillsatta att anpassa reglementet enligt en mall.
   - Vi har jämfört arvodesnivåerna med andra stift och kommit fram till ett förslag som nu skickats ut på remiss och sedan är det stiftsfullmäktige som tar det slutgiltiga beslutet. Förslaget kommer att vara känt när nomineringsarbetet tar vid efter kyrkovalet, sa Peter Roslund.

tacksam för kreativt sammanträde

Stiftsfullmäktige fastställde vidare sammanträdesplanen enligt stiftsstyrelsens förslag. Det innebär att stiftsfullmäktiges sammanträden 2022 hålls 13-14 maj  och 18-19 november, i Luleå. 
   Biskop Åsa Nyström tackade för ett gott sammanträde och höll en andakt. Därefter förklarade Elisabeth Engberg mötet avslutat:
   - Jag vill tacka er alla som deltagit med gott humör och gott debattklimat. Ni har gjort det här till ett kreativt sammanträde!

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.