Budget och diakoni i fokus när stiftsfullmäktige möttes i Luleå

Nyhet Publicerad

Luleå stifts stiftsfullmäktige sammanträdde i november i Luleå. Här presenterades bland annat en kartläggning av diakonala verksamheter och det togs beslut om verksamhetsplan och budget för 2020.

22-23 november samlades stiftsfullmäktige på stiftskanslitet i Luleå.  Efter att presidiet, bestående av Bertil Burén, Ingemar Rehnman-Johansson och 1:e vice ordförande Yvonne Stålnacke, öppnat mötet presenterades Som en levande blomma - en kartläggning av de diakonala verksamheterna i Luleå stift.

SPÄNNANDE PRESENTATION KRING DIAKONALA VERKSAMHETER

Stiftsdiakonerna Lena Lindström och Carina Johansson tillsammans med projektsamordnare Eva-Lena Demarin (i mitten)

- Syftet med kartläggningen Som en levande blomma är att skapa en plattform för stiftets främjande av diakonalt utvecklingsarbete, att ge ett underlag för fortsatt stöd av arbetet och att synliggöra den diakoni som bedrivs i olika åldersgrupper. Och att sprida vägledning för diakoni som ett sätt att arbeta, berättar projektsamordnare Eva-Lena Demarin
- Det har glädjande nog varit en väldigt hög svarsfrekvens, 48 av 56 församlingar har svarat på vår enkät som skickats till alla stiftets församlingar för att ge en bred bild.
- Vi har dessutom intervjuat 11 församlingar för förståelse och analys och som ett steg i det gemensamma arbetet med diakonal utveckling, säger Eva-Lena Demarin avslutningsvis.

Presentationen följdes av grupparbeten kring diakonala utvecklingsfrågor.

Fredagseftermiddagen fortsatte med att stiftsjägmästare Anders Landström berättade om prästlönetillgångarna. Stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson tog vid och berättade om verksamhetsplanen för 2020-2022 och dess särskilda utvecklingsområden.

- Stiftsorganisationen behöver ha fortsatt foks på effektivisering och hållbarhet. Vi har en långsiktig strategi och vässar oss. Vilken slags kyrka vill vi vara i framtiden är frågan vi ska ställa oss, sa Eva-Maria Karlsson. 
- Vi genomför särskilda satsningar inom områden som kompetensförsörjning och utveckling av gudstjänslivet. 

Därefter delgav ekonomichef Anders Granberg ledamöterna den ekonomiska planen och målbilden för samma period.
- Vi kommer att behöva genomföra sparåtgärder och se över hur vi kan effektivisera än mer, sa Anders Granberg.

Vi behöver effektivisera

Dagen avslutades med nomieringsgruppsmöten och aftonbön.

MORGONMÄSSA OCH HANDLÄGGNING DAG TVÅ

Dag 2, lördagen den 23 november, började med morgonmässa i Luleå Domkyrka  som leddes av biskop Åsa Nyström.

Efter en förflyttning tillbaka till stiftskansliet fick biskopen åter igen ordet och redovisade kortfattat om bland annat kyrkomötet som pågått under veckan i Uppsala.
- Vi fick med oss en budkavle om lärande och undervisning till hela svenska kyrkan. Jag delar ut budkavlen till alla deltagare här i stiftsfullmäktige så ni kan föra budskapet vidare.

 

Biskop Åsa Nyström hade med sig en budkavel från kyrkomötet i Uppsala. Foto: Luleå stift

Under lördagsförmiddagen genomfördes också handläggning av aktuella ärenden där man fastslog budget och verksamhetsplan.

Som sista punkt avtackades stiftsfullmäktiges sekreterare Ingemar Rehnman Johansson.

Stiftsdirektor Eva-Maria Karlsson avtackar stiftsfullmäktiges sekreterare Ingemar Rehnman-Johansson

1:e vice ordförande Yvonne Stålnacke sammanfattar mötet:

Vi har med stor samsyn antagit en verksamhetsplan

– Det har varit fantastiska dagar med fina föredragningar och jag uppskattade särskilt sammanställningen över diakonins arbete. Det är imponerande när man får en sådan tydlig bild över hur mångfacetterad verksamhet vi har. 

- Vi har med stor samsyn antagit en verksamhetsplan i stiftsfullmäktige där jag tycker många saker känns angelägna. Barnens centrala punkt och framträdande roll känns speciellt viktig.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.