Detta signalement är framtaget specifikt till det samiska konfirmationsarbetet. Det är skapat av Káren-Ann Hurri, samisk konstnär, designer och kulturarbetare tillsammans med samiska ungdomar i en designprocess. Signalementet innefattar kors, renhorn, sol och Maria-malja. Läs mer på sidan 2 i Slutrapporten.
Foto: Illustration/Signalement: Káren-Ann Hurri, samisk konstnär tillsammans med samiska ungdomar.

Slutrapport för Samiskt konfirmationsläger

Nyhet Publicerad Ändrad

I fjol pausade Luleå stift det samiska konfirmationslägret och startade ett utvecklingsarbete för att se över koncept och utveckla det samiska konfirmationarbetet. En arbetsgrupp tillsattes och nu presenteras deras slutrapport.    

Arbetsgruppen, Nils-Johan Labba, Sofia Strinnholm och Evelina Olofsson, har tillsammans lång erfarenhet av arbete med samiska konfirman­der, erfarenheter som varit betydelsefulla under arbetet med denna slutrapport. Rapporten kommer att bearbetas till tre fristående dokument som ska ligga till grund för kommande konfirmationsläger samt vara ett stöd för blivande konfirmander, vård­nadshavare och personal.   

Utgångspunkt för arbetsgruppen har varit att arbeta utifrån en samisk kristen kontext med ledorden ”ung, same och kristen”. Dessa tre ord har under många år varit ledord i samiskt konfirmationsläger och arbetsgruppen anser att de ska vara ledande även i fortsättningen. Det har också varit självklart att arbetet i första hand måste vara ett resultat av och för det samiska folket. Därför bjöd arbetsgruppen tidigt in det samiska samhället för att fånga upp åsikter och tankar om framtiden för lägret. 

Målet med utvecklingsarbetet är att skapa ett samiskt konfirmationsläger som fungerar på lång sikt, med rätt ledare, språk- och kulturkompetens samt en god arbetsmiljö.

- Rapporten kommer att bli ett bra redskap i kommunikationen som rör samiskt konfirmandläger. Nu får vi en gemensam samlad bild av lägret dess olika delar och innehåll, säger Åsa Wiik Sandlund, stiftspedagog.

Sofia Strinnholm, som i höst börjar på Luleå stift som stiftsadjunkt med ansvar för samiskt konfirmationsläger berättar att utvecklingsarbetet tydliggjort att det finns områden som behöver arbetas med och genom de olika mötesplatserna i Sápmi märktes det att kommunikation är både viktigt och svårt.

- Lägerstaben behöver kommunicera både information och tydliggöra vad som en kan förvänta sig av lägret både som deltagare och anställd, menar hon.

Några led i att fortsätta göra arbetet tillgängligt och transparent är att slutrapporten får mynna ut i tre levande dokument: arbetsdokument, familjedokument och en tydlig vision.

  • Luleå stift behöver skapa relationer och att rekrytera samisk och kyrklig kompetens för att jobba med samiskt konfirmationsläger är viktigt, då behöver arbetet med arbetsmiljöfrågor och interna arbetsdokument utvecklas.
  • För att skapa en trygg miljö för både samisk ungdom och deras familjer så behöver arbetssättet om på vilket sätt familjerna involveras och får information utvecklas.
  • Vi måste också sätta upp en hållbar vision för samiskt konfirmationsläger så att detta fantastiska arbete kan fortgå under många år framåt utan att behöva köra i något dike.

- Det känns skönt att grundarbetet nu är färdigt och kan presenteras för allmänheten, säger Nils-Johan Labba som nu fortsätter arbeta med att planera och genomföra samiska konfirmationsläger.

Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor på Luleå stift tycker att arbetsgruppen utfört ett gediget arbete som stiftet är tacksamma för. 

- Särskilt bra känns det att så många olika samiska intressenter varit med och bidragit till slutrapporten. Det förankringsarbetet är mycket värdefullt. Nu ser vi fram emot att arbeta vidare för att tillsammans utveckla det samiska lägret så att det får bli till glädje och välsignelse för många ungdomar framöver.

Samiskt konfirmationsläger 

Samiskt konfirmationsläger handlar om att den unga människan ska få upptäcka vad det är och kan vara att vara ung, same och kristen tillsammans med andra i samma ålder i en samisk majoritetsmiljö. Kristen tro och samisk andlighet är förenliga. Den samiska andligheten är inte en motsättning till den kristna tron utan en berikning. Konfirmationen är en dopundervisning.

Under senare år har en samisk frälsarkrans utformats med klassiskt samiska material som renhorn, renskinn och snören.
Foto: Emma Dahlbäck/Ikon

Bakgrund

Luleå stift är huvudarrangör för det samiska konfirmandlägret. Efter utvärdering av konfirmationslägret 2022, påverkan av pandemin samt generationsskifte bland ledare togs beslut att pausa det samiska konfirmationslägret 2023. Beslutet handlar om att skapa utrymme för att se över hela konceptet och utveckla det samiska konfirmationsarbetet. Tillexempel hitta samisk ledarkompetens och en samisk lägerchef samt säkerställa samiskt inflytande i den utvecklingsarbetet. Inför beslutet informerades alla stiftsdirektorer, Svenska kyrkans nationella nivå och arbetsutskottet för det samiska rådet i Svenska kyrkan. Samtliga stödjer att Luleå stift gör ett omtag av det prioriterade arbetet.

Bild på Signalement för samiskt konfirmationsarbete

Signalement för samiskt konfirmationsarbetet

Ett signalementet är framtaget specifikt för det samiska konfirmationsarbetet.  Det är skapat av Káren-Ann Hurri, samisk konstnär, designer och kulturarbetare tillsammans med samiska ungdomar i en designprocess.