Foto: Pekka Mustakallio/Uleåborgs stift

Nordkalottens kyrkliga nätverk bildat

Nyhet Publicerad

I mitten av september bildades Nordkalottens kyrkliga nätverk vid ett seminarium i Torneå. Nätverket är ett resultat av att de kristna kyrkornas ordinarie samarbetet inom Barentsområdet pausats, då kontakten med den ryska ortodoxa kyrkan frusit med anledning av kriget i Ukraina.

Vad betyder det för samhället och för kyrkorna att gränsen mot Ryssland stängs och att långvariga samarbeten med ryska kollegor och trossyskon upphör eller läggs på is? Det var frågor som diskuterades vid ett seminarium i Torneå, vid gränsen mellan Finland och Sverige.

I anslutning till seminariet möttes delegationer från de nordiska medlemsstiften i SKKB (Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsområdet) för att samråda om hur samarbetet ska bedrivas framöver. Direkt efter Rysslands invasion beslutade de nordiska biskoparna att frysa sina kontakter med Rysslands ortodoxa kyrka och lägga SKKB vilande. Detta beslut förlängs fram till 2024, då en utvärdering av läget ska göra och ett nytt beslut fattas. Under tiden samverkar alla medlemsstiften utom de ryska under namnet Nordkalottens kyrkliga nätverk.

– Kyrkorna spelar en oerhört viktig roll på Nordkalotten, vi är viktiga för fred, för livsmod, hopp och sammanhållning. Vi har också ett gemensamt urfolk i samerna. Nationsgränserna är en ganska sentida uppfinning, folk här har rört sig fritt här över gränserna, säger biskop Åsa Nyström.

De nord-nordiska biskoparna. Fr. v: Gunnar Bråthen (stf. biskop Sør-Hålogaland bispedømme), Olav Øygard (Nord-Hålogaland bispedømme), Jukka Keskitalo (Uleåborgs stift), Åsa Nyström (Luleå stift) och metropolit Elia (finska ortodoxa kyrkan). Foto: Maria Klasson Sundin/Luleå stift

Behov av att samtala om den nya situationen

Seminariets tema var På gränsen, seminarium om det kyrkliga samarbetets framtidsutsikter i Barentsregionen. Deltog gjorde bland andra representanter för det mellanstatliga Barentssekretariatet, länsstyrelser, kommuner och församlingar i gränsbygderna och biskopar från de kyrkliga stift som samarbetar inom ramen för SKKB.  Behovet av att samtala om den nya situationen efter Rysslands invasion av Ukraina var stort. 

Finlands forsknings- och kulturminister betonade hur viktigt kyrkornas arbete i regionen är, både för enskilda människor och för samhället. Kyrkorna skapar förtroendefulla kontakter, värnar människovärdet och bär på hopp om fred och rättvisa. Seminariet tog även upp kopplingen mellan ekumeniska kyrkliga relationer och religionsfrihet samt hur gränsdragningar mellan och inom de nordiska länderna och Ryssland genom historien påverkat samerna och olikaspråkliga och kulturella minoritetsgrupper.

Som inbjudare till seminariet stod det finska utrikesdepartementet tillsammans med Uleåborgs stift i Evangelisk-lutherska kyrkan. Finland är just nu ordförandeland för det Euro-arktiska Barentssamarbetet.

SKKB – Samarbete i Barentsregionen

Samarbetsrådet för kristna kyrkor i Barentsregionen, SKKB, består av nio stift från Sverige, Norge, Finland och Ryssland.