Möte med Beowulf Minings om Gállok

Ärkebiskop Antje Jackelén och biskop Åsa Nyström, Luleå stift, mötte i dag Sven Otto Littorin, ordförande i Beowulf Minings, i ett digitalt möte gällande frågan om en eventuell gruva i Gállok/Kallak. Mötet var initierat av Littorin utifrån det öppna brev som biskoparna skrev till regeringen den 31 januari.

Kommentar från ärkebiskop Antje Jackelén och Åsa Nyström om mötet med Sven Otto Littorin:

Vi uppskattar en öppen dialog om hur en eventuell gruvetablering i Gállok kommer att påverka människor, djur och natur. Därför var det självklart för oss att tillmötesgå Sven Otto Littorins önskan om ett möte. Vi hade en god dialog där han redogjorde utifrån Beowulf Minings perspektiv och där vi berättade om vårt ställningstagande.

Grunden för vårt engagemang i denna speciella gruvfråga är både teologisk och pastoral. Vi människor har fått Guds förtroende att förvalta skapelsen. Det förtroendet måste vi hantera med omsorg. I det här fallet är risken stor att såväl naturvärden som många människors livsmod hotas.

Brevet vi skrev till regeringen bygger på de hållbarhetsprinciper som Svenska kyrkan sedan flera år tillbaka arbetar med, samt från de åtaganden som Svenska kyrkan har beslutat om i samband med sannings- och försoningsprocessen med det samiska folket. Kyrkostyrelsen har beslutat om åtta åtaganden för de kommande tio åren, vilket samtliga stiftsstyrelser också ställt sig bakom. I det här fallet är åtagande 5 särskilt relevant: ”Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället." Detta förpliktar.  

Det handlar alltså inte om gruvdrift i allmänhet. Järnmalmsgruvorna i Gällivare, Kiruna och Pajala ger bygden jobb och står för 93 procent av all järnmalm som produceras i Europa. Deras aktiva arbete för att ställa om till fossilfri stålproduktion och bidra till den gröna omställningen gläder oss. Men just Gállok är en ovanligt olämplig plats för en gruva. Bland annat Länsstyrelsen och Sametinget gör bedömningen att en gruvetablering skulle innebära påtaglig skada för rennäringen i området. Det går inte att bortse från att rennäringen är ett nationellt riksintresse och en kulturell rättighet för urfolket som Sverige är folkrättsligt bunden att skydda. En regering, som vill ligga i framkant i klimatomställningsarbetet och gör anspråk på social hållbarhet i den gröna omställningen, måste också respektera urfolkets rättigheter.

Om regeringen menar allvar med att tillsätta en sanningskommission för att göra upp med statens historiska ansvar för övergrepp mot det samiska folket, går det inte längre att ignorera nationell och internationell kritik på grund av bristande respekt för urfolksrätten i dagens markanvändningsfrågor.

Öppet brev till regeringen: Vem betalar priset för en ny gruva i Gállok?

Ärkebiskop Antje Jackelén och Åsa Nyström, biskop i Luleå stift, skriver ett öppet brev till representanter för regeringen. Detta med anledning av det kommande beslutet i frågan om en eventuell gruva i Gállok, Kallak, utanför Jokkmokk. (31 januari 2022)