Julevu stifta birra

Julevu stiffta vuododuváj 1904 jagen ja l akta lågenangålmåt stiftas Svieriga girkkon. Dáppe viessu ienep gå 513 000 ulmutja guovten lenan, Norrbotten ja Västerbotten.

Gåbttjå Svieriga vijddudagás gålmadisáv, Gárasavvuna tjoaggulvisás nuorttan gitta Nordmalinga tjoaggulvissaj oarjján.

Julevu stifta vuododime rájes la álmmuklåhko guovte gärddáj lassánam. Guovllo l dat rájes bájnedum gávnadimes luondo ja stáda gaskan, giellaunneplågojs ja guokta stuorra gåhttsomijs majn la álggo dáppe: EFS, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen ja laestadianissma, Nuorttarijka stuorámus gåhttsom goassak.

Tjoaggulvis la vuodo

Vuodo Svieriga girkko dåjman li tjoaggulvisá. Julevu stiftan gávnnuji 57 tjoaggulvisá. Stiffta gávnnu dajt doarjodittjat, tjuottjodit stifta åbmudagájt (nåv gåhtjodum härrábálkkáluohko) ja gähttjat dåjmav ja fiesstimvirgijt (härrá ja diakåvnå).

Lájddim ja organisasjåvnnå

Svieriga girkko l demokráhtalasj organisasjåvnnå ja stifta alemus mierrediddje organa l stifftafábmoduvvam, mij válljiduvvá girkkoválljimin juohkka nälját jage. Stifftafábmoduvvam  nammat stifftastivrav mij la dåjmadiddje organa.

Stiffta lájddiduvvá biskåhpås, gut la åvddåulmusj stifftastivran ja duobbmokáhpittalin, mij biskåhpåv viehket gähttjobargon. Stifftadåjmadagá barggo stifftadirektåvrås lájddiduvvá.

Girkko måttijn sebrulattjajn

Julevu stiffta la Sveriga girkkos oasse, evangelak-luhtera jáhkkosiebrre gånnå 64,5 % álmmugis li sebrulattja (2014). Julevu stiftan la låhko 74 % (2014). Gávnnuji ienep gå 1000 bargge, 1280 åskeldimválljidum, 6234 kåvrrålávllo ja 400 nuorra skallolåhkkelájddijiddje.

Duobbmogirkko ja stifftadåjmadahka

Julevu duobbmogirkko l stáda guovddelin. Tsieggiduváj 1893 jagen ådågotalasj hámen ja l Svieriga ådåsamos duobbmogirkko. Stifftadåjmadahkaj la åni gasska duobbmogirkos, Stationsgatan 40. Oabme tsieggidus la 1888 jage rájes.

Julevu stifta

Påvsståadrässa: Box 942, 97128 Luleå
Tel: 0920-264700
Fáksa: 0920-264770
E-påvsstå: lulea.stift@svenskakyrkan.se
Facebook: facebook.com/luleastift


Aktavuodav válldet barggij