Globala rådet i Luleå stift

Globala rådets uppgift är att vara referensgrupp för stiftets internationella arbete, flykting- och integrationsarbete samt hållbarhetsarbete.

Rådet ansvarar för att tillsammans med stiftskansliets handläggare bevaka, arbeta för och informera om Svenska kyrkans internationella arbete, lokalt och globalt hållbarhetsarbete och den världsvida kyrkans synlighet och integration i våra församlingar.  

Rådet bistår stiftet i dess ansvar att bygga relationer mellan Luleå stifts församlingar och vänstiften.  

Globala rådet skall agera som ett rådgivande organ med syfte att säkerställa att de globala frågorna på ett naturligt sätt integreras i stiftets arbete på alla plan och bistår stiftet i uppdraget att främja församlingarnas verksamhet och engagemang inom de områden som rådet ansvarar för.  

Rådet ska också verka för information och förankring av verksamheten i stiftsgemensamma forum och kallar till årliga samverkansmöte med SKUT, Svenska kyrkans Unga, EFS Norrbotten, EFS Västerbotten, Sensus och Älvsby folkhögskola.

Ledamöter

Lars-Gunnar Frisk
Ordförande, stiftsstyrelsens representant                                         

Maria Klasson Sundin
Sekreterare, stiftets internationella handläggare                                                

Maria Ekstedt 

Rickard Fjällström

Åse Lindegren

Anne Pekkari

Nils Renström

Anna Wallström             

Anna-Stina Wikström

Helena Wikström
Svenska Kyrkans Ungas representant         

Anders Ölund