Från nyläseri till bibelbälte

Kyrka och väckelse i Västerbotten

Boken Från nyläseri till bibelbälte uppmärksammar olika aspekter av kyrka och väckelse i Västerbotten från tidigt 1800-tal fram till i dag.

Två av artiklarna rör utvecklingen av det evangeliska nyläseriet under 1800-talet med särskilt fokus på relationen mellan präster och lekfolk i Skellefteå respektive Sorsele. Det stridbara nyläseriet, där Luthers skrifter stod i centrum, utgjorde en viktig förutsättning för både den rosenianska och den laestadianska grenen av den stora folkväckelsen på 1800-talet. Daniel Lindmark ägnar särskild uppmärksamhet åt nyläsarnas tolkning av läran om det allmänna prästadömet. Med stöd av denna lära hävdade nyläsarna sin rätt och skyldighet att bedöma prästers förkunnelse och medmänniskors tro. Bo Lundmark redogör i sin artikel för de konflikter som uppstod mellan nyläsarna och kyrkoherde Anders Fjellner i Sorsele. Positionerna var låsta på bägge håll, och konflikterna tog sig uttryck i upprepade inlagor till domkapitlet i Härnösand.

Antologin innehåller även två artiklar som rör kyrka och väckelse på 1900-talet. Lars Olov Sjöström skriver om bibelsynsstriden inom EFS på 1960- och 1970-talen, när EFS traditionella bibelsyn utmanades av både samhällsutvecklingen och universitetsteologin. Striden stod som hetast inom Västerbotten, där ett antal personer till slut lämnade EFS för att bilda en egen organisation. Stefan Gelfgren tar sig också an Västerbotten i sin diskussion av olika kyrkoregioner och deras karaktärsdrag. Den rosenianska väckelsen i kustlandet och frikyrkligheten i inlandet gör att Västerbotten kan sägas ingå i ett större bibelbälte som sträcker sig från trakterna söder om Örnsköldsvik upp till Tornedalen. De folkliga väckelser som bredde ut sig på 1800-talet och tidigt 1900-tal utövar således fortfarande ett avläsbart inflytande i Västerbotten.

Boken Från nyläseri till bibelbälte: Kyrka och väckelse i Västerbotten ingår som nr 9 i serien Skrifter från Luleå stiftshistoriska sällskap.

Beställning

Pris inklusive porto
100:-

Beställ från
FD Kjell Söderberg
Backenvägen 107
903 62 Umeå
Tel 070-648 67 56
soderberg.k@telia.com