Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Ledning och organisation

Svenska kyrkan är en demokratiskt uppbyggd organisation där den lokala församlingen är den viktigaste enheten.

Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Varje stift omfattar församlingarna inom stiftets geografiska område, för Luleå stifts del innebär det Västerbottens och Norrbottens län. Kyrkans har en episkopal struktur, vilket innebär att det finns en biskop i ledningen för varje stift. Stiftet bär namn efter den stad där biskopen är stationerad.
Mer om Luleå stift

Stiftets uppgifter och beslutande organ

Luleå stift ska, i dialog med församlingar och omvärld, främja församlingslivets utveckling, tillse kyrklig ordning och ämbete samt förvalta gemensam egendom och skog.

Luleå stifts verksamhetsidé

Stiftets uppgift är att främja och ha tillsyn över församlingslivet. Den uppgiften gäller främst församlingarnas gudstjänstliv, undervisning, diakoni och mission. Stiftet har också förvaltande uppgifter. Tillsammans kan också stift och församling anta utmaningar och hitta nya lösningar.

Vigningstjänster

De som är vigda till uppdrag i kyrkan, diakoner och präster, har ett särskilt ansvar inför stiftets biskop och domkapitel. Genom kyrkans kallelse och sändning samt genom sina vigningslöften har de lovat att hålla sig till Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära.

Stiftsfullmäktiges ledamöter 2022-2025.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och består efter kyrkovalet i september 2021 av 51 ledamöter från tio nomineringsgrupper.

Stiftsstyrelsen

Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som ansvarar för att fullmäktiges beslut genomförs och att resurser står till förfogande för att främja församlingarnas arbete.

Domkapitlets ledamöter

Domkapitlet

I alla stift finns ett domkapitel med uppgift att stödja och utöva tillsyn över stiftets församlingar och pastorat, och att Svenska kyrkans ordning iakttas i församlingarna.

Stiftsstyrelsens utskott

Stiftsstyrelsen utser två utskott, arbetsutskottet (AU) och egendomsutskottet (EU).