Foto: Viveka Österman

Sjukhuskyrkan

Här finns präster och diakoner med erfarenhet av samtal, själavård i tider av sjukdom, ensamhet och olika kriser. Sjukhuskyrkan arbetar i första hand inom den slutna vården, alltså på sjukhus. Vi förmedlar kontakt med företrädare för andra religioner/kyrkor.

Sjukhuskyrkan på Sunderby sjukhus 

Expedition                 

Telefon 0920-28 22 50

Journummer (brådskande ärenden)            

Telefon 0746-49 91 49   

Lokalisering

Sjukhuskyrkan ligger högst upp i sjukhuset till vänster om huvudentrén, trapphus K, plan 6 (hiss vid apoteket).

Öppethållande

Måndag-fredag kl. 08.00-16.30 finns personal från sjukhuskyrkan på sjukhuset.  Övrig tid, och vid akuta ärenden kan du ringa journumret (se ovan).
Vi har beredskap dygnet runt, hela året.
Stillhetens rum är alltid öppet och för alla!

En ekumenisk kyrka

Sjukhuskyrkan är ett samarbete mellan Svenska kyrkan och frikyrkorna.

Samtal och själavård

Genom lyssnande och empatiska samtal ger vi vårt bidrag till vården utifrån
en helhetssyn. Människan ställs i centrum, inte diagnosen, men eftersom sjukdomen/krisen just då fyller människans tankar och frågor, är det naturligt
att detta ofta fokuseras.

I själavård kan och får alla frågor tas upp, också de existentiella/andliga. Vi har tystnadsplikt.

Beredskap

När våra insatser behövs är personalen tillgänglig hela dygnet och hela året. Beredskapen gäller även stöd till anhöriga vid akuta kriser och olyckor.

Gudstjänster och andakter

Gudstjänster anpassas efter behov och önskemål. Detta kan ske i form av andakt,
i stillhet eller under tystnad. Om någon på grund av sjukdom inte kan delta i
gudstjänst med nattvard i andaktsrummet, kan en präst komma till den sjuke för enskild nattvard. Vi står självfallet till tjänst med dop i krissituation.

Adress

Sjukhuskyrkan, Sunderby sjukhus, 971 80 Luleå.
Här hittar du Sunderby sjukhus (Karta på eniro)