Så styrs Svenska kyrkan

Nationell nivå - Två sammanträden per år är offentliga.

Kyrkomötet
Kyrkans högsta beslutande organ. Väljs direkt i kyrkovalet. Består av 251 ledamöter varav 2 ledamöter väljs av utlandskyrkan i indirekta val.

Utskott
Kyrkomötets beslut bereds i 8 utskott bestående av 15 ledamöter och 15 ersättare.

Kyrkostyrelsen
Utses av kyrkomötet. Kyrkans "regering" som ansvarar för all övergripande verksamhet. Ärkesbiskopen är ordförande. 14 övriga ledmöter.

Ärkebiskop Antje Jackelén

Rikskyrkliga råd/flera rikskyrkliga råd kan tillkomma
Utses av kyrkostyrelsen

 • Rådet för Svenska kyrkan i utlandet
 • Samiska rådet i Svenska kyrkan
 • Kapitalförvaltningsrådet
 • Internationella rådet
 • Musikråd

Biskopsmötet
Består av alla 14 biskoparna. Ordförande är ärkebiskopen. Innan kyrkostyrelsen fattar viktiga teologiska beslut ska biskopsmötet yttra sig i frågan.

 Tillsynsorgan
Kyrkomötet utser nämnder som är tillsynsorgan. 

 • Valprövningsnämnden (7 ledmöter/7 ersättare)
 • Överklagandenämnden (5 ledamöter/5 ersättare)
 • Ansvarsnämnden ( 4 ledamöter/4 ersättare)
 • Arvodesnämnden (5 ordinarie/5 ersättare)

Läronämnden
Ska yttra sig innan kyrkomötet fattar beslut i lärofrågor. För att gå emot läronämnden måste kyrkomötet fatta två beslut, med tre fjärdedelars majoritet, med ett kyrkoval mellan besluten. Ärkebiskopen är ordförande, de 13 andra biskoparna är med samt 8 ledamöter som utses av kyrkomötet. 

Kansliorganisation
I kyrkokansliet i Uppsala finns kyrkostyrelsens sekretariat. Olika avdelningar som lyder under styrelsen samt ärkebiskopens kansli. 
Arbetsgivarorganisationen som är en arbetsgivar- och serviceorganisation som enligt kyrkoordningen företräder församlingar, pastorat och stift i kollektivavtalsfrågor, t ex lönesättning för biskopar. Företräder de kyrkliga arbetsgivarna i arbetsrättsliga tvister.

Stiftsnivå

Stiftsfullmäktige
Är stiftets högsta beslutande organ. Väljs vid direktval och består av minst 41 ledamöter (alltid udda antal ledamöter, deras sammanträden är offentliga)
Stiftsfullmäktige utser stiftsstyrelsen. 

Stiftsstyrelsen
Är stiftets förvaltande och verkställande organ och utses av stiftsfullmäktige. Främjar församlingarnas arbete. Stiftets biskop är ordförande och består sedan av 11-17 ledamöter.

Domkapitel
Tillsynsorgan för präster och diakoner. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen. Domkapitlet utfärdar församlingsinstruktioner. Stiftets biskop är ordförande och dess domprost är vice ordförande, består sedan av en vald präst eller en diakon samt 4 ledamöter (som väljs av stiftsfullmäktige) varav en ska vara/eller ha varit domare. 

Biskop
Biskopen väljs i direkta val av stiftets diakoner, präster och valda elektorer från församlingarna. Den som får mer än hälften av alla röster blir ny biskop. om ingen får 50% i valet hålls en andra valomgång mellan de två främsta. 

Egendomsnämnd/utskott
En frivillig nämnd som förvaltar prästlönetillgångarna (församlingarnas jord, skog och fonder). Kan ersättas at ett utskott under stiftstyrelsen.

Stiftkansli
Har till uppgift att arbeta med tillsyn och främjande av församlingsverksamheten, bereder och verkställer beslut som fattats av stiftsfullmäktige, stiftstyrelse, egendomsnämn och domkapitel. Är lokaliserat till stiftsstaden. 
Biskoparna och andra stiftsanställda har sina tjänsterum här.

Sveriges stift

 • Luleå
 • Härnösand
 • Västerås
 • Uppsala 
 • Karlstad
 • Stockholm
 • Strängnäs
 • Skara
 • Göteborg
 • Visby
 • Linköping
 • Växjö
 • Lund

Lokal nivå- Finns två alternativ varav vårt (Lugnås-Ullervad) ser ut som följande.

Stefan Gustafsson, Ordf.

Kyrkofullmäktige
Högsta beslutande organ i pastoratet. Väljs via direktval. Består av minst 15 ledamöter. 
Stefan Gustafsson, ordförande.
Per-Anders Akersten, vice ordförande.
Ledmöter:
Annika Andersson, Leif Andersson, Åsa Arvidsson, Ulla Berglund, Lennart Boije, Vanja Borg, Anders Bredelius, Marianne Broo, Anne-Louise Buentke, Urban Claesson, Rolf Colliander, Alf Eriksson, Claes Stern Gustavsson, Kerstin Gustafsson, Inga-Maj Johansson, Rune Skogsberg, Gunilla Strindevall, Åsa Wallengren, Linda Wilsson.
Ersättare: 
Olov Andersson, Urban Andersson, Kristina Edvardsson, Jörgen Friberg, Thomas Frykén, Margot Hermansson, Reinhold Svenssom och Britta Wallin.

 

Kyrkoråd
Pastoratets styrelse. Ledamöterna väljs av pastoratets kyrkofullmäktige som också avgör antalet ledamöter. Kyrkoherden är alltid med som ledamot (självskriven) men får ej vara ordförande. I övrigt minst 6 valda ledamöter. 
Rune Skogsberg, ordförande.
Anne-Louise Buentke, vice ordförande.
Ledamöter:
Per-Anders Akersten, Leif Andersson, Anders Bredelius, Marianne Broo, Alf Eriksson, Kerstin Gustafsson, Stefan Gustafsson, Karl Simon Ohlsson.
Ersättare:
Nils Eve Andersson, Ulla Berglund, Rolf Colliander, Margareta Ericsson, Margot Hermansson. 

Rune Skogsberg, Ordf.

Församlingsråd
Församlingens styrelse. Utses av kyrkofullmäktige. Kyrkoherden är självskriven ledamot men får inte vara ordförande. Utöver kyrkoherden ska det vara minst 4 valda ledamöter. 

Ordf. Åsa Wallengren

Lugnås församling:
Åsa Wallengren, ordförande
Beata Akersten, vice ordförande
Ledamöter:
Nils Eve Andersson, Carl Brandström, Marianne Broo, Marie Bräckström, Kerstin Gustafsson, Birgitta Jonsson, Kristina Kläppevik, Bo Erik Löfholm.
Ersättare:
Anne-Louise Buentke, Nathalie Roslund, Sofia Skagerstam, Gunilla Strindevall.