Ordlista

Begravningsverksamheten

Gravplats för urnor. Gravrätten gäller i 25 år med möjlighet till förlängning, gravrätt- sinnehavaren får smycka med snittblommor och ljus. Kyrkogårdsförvaltningen sköter graven, det vill säga planteringar, smyckning med vinterdekoration.

I dagsläget finns det askgravplatser på 4 av Lugnås-Ullervads pastorats kyrkogårdar:
 Ullervad, Björsäter, Bredsäter och Odensåker.

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift via skatt. I den ingår:
* Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
* Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
* Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
* Kremering.
* Lokal för förvaring och visning av stoft.
* Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

(SFS 1990:1144) är en lag som reglerar begravningsverksamheten i Sverige, bland annat om hur den ska finansieras.

Område som är anordnat för gravsättning av avlidnas stoft eller aska. Begravningsplatser innefattar kyrkogårdar och andra gravområden, minneslundar, askgravplatser med mera. 

Enligt 10 kap 1 § begravningslagen skall Länsstyrelsen, när en församling är huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Länsstyrelsen beslutar att förordna Karin Ahrle som ombud. Verksamhetsområdet omfattar samtliga församlingar inom Mariestads kommun. 

Karin Ahrle
Tfn dagtid: 0506-362 42
Mobil: 072-978 07 45
Mail: karin.ahrle@outlook.com

Får den som är innehavare vid upplåtelse av gravrätt. Gravbrevet är ett bevis på rätten till gravplatsen.

Gravplats är det område som gravrätten är kopplad till. Gravplatsen kan ha utrymme
för en eller flera kist- eller urngravar.

Det som ger dig rätt till en viss grav. Innebär att ha ett ansvar att hålla den i ett vårdat skick. Gäller i 25 år från den sista gravsatta. Kan förlängas efter denna tid. Gravrättsinnehavaren har ansvar för stenen, platsen är ordnad och i gott skick och säkerheten på gravplatsen. Stenen sitter löst får gravrättsinnehavaren betala men huvudman kontrollerar. Efter en tid kontrolleras stenen igen.

Den som har ansvar för gravplatsen och avgör vad man ska göra med skötslar och vem som mer får gravsättas i graven.

Olika typer av gravplatser som till exempel kist-, urngrav, minneslund, askgravplats med mera.

Gravrättsinnehavaren är ansvarig för gravskötseln. Vill du ha hjälp med den kan du teckna avtal med kyrkogårdsförvaltningen.
Skötseln innefattar följande:
Vårplantering, sommarplantering samt vintersmyckning till allhelgonahelgen. Tvättning av gravsten, vattning och rensning ingår liksom borttagning av vissna blommor i vas. Pris på skötsel beror på storlek på plantering.

Sedan januari 2016 erbjuds en ny skötsel, gräsputs vilket innebär att gräset runt gravsten och gravrabatt trimmas. Gräsputsen ingår i skötselavtalet men vill man bara ha gräsputs kostar det 200:- per år och detta tecknas i 5-årsintervall. Detta har inte Lugnås-Ullervads pastorat börjat med, så denna tjänst är kostnadsfri hos oss.

Alla stenar måste godkännas av huvudmannen. Varierar mellan olika kyrkogårdar.

Den ansvarige för begravningsverksamheten på en ort kallas huvudman. Vanligtvis
är huvudmannen en församling inom Svenska kyrkan eller flera församlingar som
tillsammans bildar en kyrklig samfällighet. Huvudmannen kan även vara en kommun vilket är fallet i Stockholm och Tranås.
Huvudmannen inom Mariestad Kommun är Lugnås-Ullervads pastorat.

Kistbegravning. Kistan sänks ner och återfylls med jord.

En gravplats där kistan gravsätts i marken. Gravrätten gäller 25 år med möjlighet till förlängning. Gravrättsinnehavaren kan välja att sköta graven själv. Det går också att teckna skötselavtal och låta kyrkogårdsförvaltningen sköta den uppgiften.

Förbränning av stoftet efter en avliden person (urnsättning eller minneslund).

Gravplats som skall bevaras med stöd av Kulturminneslagen och Kulturminnesförordningen. En kulturgrav saknar gravrättsinnehavare och vårdas av huvudmannen. Gravplatsen kan utmärkas till kulturgrav av olika anledningar. Gravanordningens form och bearbetning eller ålder avgör dess kulturhistoriska värde. Det kan också vara en intressant inskription eller en intressant person som är gravsatt i graven.

Begravningsplats i anknytning till en kyrka.

Askan grävs ner och de anhöriga får inte veta var och ej delta vid nedgrävningen. Det finns ingen gravrättsinnehavare.
I dagsläget finns det minneslundar på 4 av vårt pastorats kyrkogårdar: Ullervad, Björsäter, Bredsäter och Odensåker.

 Kräver tillstånd av länsstyrelsen i det län där askan ska spridas.

En gravplats där urnan gravsätts i marken. Gravrätten gäller 25 år med
möjlighet till förlängning. Också här kan gravrättsinnehavaren välja att sköta planteringen själv eller låta kyrkogårdsförvaltningen utföra det hela.

Gäller gravplatser där gravrättsinnehavaren har skötselansvaret. Vanvård uppstår när gravplatsen inte vårdats. Detta protokollförs, fotograferas och gravrättsinnehavaren kontaktas för att utföra åtgärder.