Foto: Tanja Peltola

Gravskötsel

Information om gravskötsel

Vill du ha hjälp med skötseln av en grav?

Många bor inte längre i närheten av sina anhöriga eller har av andra skäl svårt att sköta om släktgravarna. Därför är ett gravskötselavtal ett alternativ som fler och fler köper av pastoratet.

De gravskötselavtal som Lugnås-Ullervads pastorat erbjuder alternativ:

Gravskötseltaxor 2019-01-01
                                                                        1år               3år
1. Planteringsyta upp till           0,25m2     750:-         2400:-      Gsa1
                                                    0,40m2     795:-         2500:-      Gsa2
                                                    0,60m2     850:-         2700:-      Gsa3

Större gravrabatter än 0,60m2 lämnas pris efter besiktning.

Gravar i grus. Pris lämnas efter besiktning.

                                                                   1år             3år
Vintersmyckning                                       160:-        500:-

Avtal längre än 5år

Avräkningsavtal räknas av med ordinarie årspris. När avtalet skrivs garanteras ett minsta antal skötselår som 60% av inbetalda summan.

25 års avtal         årsavgift   x 25år x 1,7
Vid budgetarbete vaje år höjs avgiften med prognosen av förändring av konsumentprisindex.

Samtliga avtal betalas mot faktura.

Skötseln innefattar följande:
Vår – sommar plantering samt vintersmyckning till allhelgonahelgen.
Tvättning av gravsten. Vattning och rensning ingår samt borttagning av vissna blommor i vas.

I det gravbrev som alla gravrättsinnehavare får, informeras de om gravrättsinnehavarens skyldighet att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta innefattar skötsel och ansvar för gravsten. Skötseln av den enskilda graven kan antingen ske av gravrättsinnehavaren själv eller genom att denna låter pastoratet utföra skötseln mot en avgift, så kallat gravskötselavtal.

Det är gravrättsinnehavarens skyldighet att sköta den enskilda graven. Trots detta valde många församlingar/samfälligheter att själva utföra delar av denna skötsel med allmänna medel (dåvarande församlingsskatten). År 2000 skildes kyrkan från staten. Samtidigt infördes dels en kyrkoavgift för medlemmar i svenska kyrkan som ska bekosta församlingsverksamheten, dels en statlig begravningsavgift som är obligatorisk. Begravningsavgiften får enligt lag endast användas för kyrkogårdens allmänna ytor, såsom gräsmattor och gångar med mera.

Om pastoratet låter begravningsavgiften bekosta skötseln av enskilda gravar, så är detta orätt mot de som fullgör sina skyldigheter genom att själva sköta sina gravar eller som genom gravskötselavtal betalar för att få skötseln utförd av pastoratet. Dessutom är det heller inte rätt att de som är medlemmar i Svenska kyrkan genom sin kyrkoavgift skall bekosta grundskötsel för de gravrättsinnehavare som har valt att lämna Svenska kyrkan eller som är bosatta i annan församling/pastorat.

Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa
expeditionen 0501 351 81.