GDPR - Dataskyddsförordningen

Svenska kyrkan har hanterat personuppgifter i flera hundra år på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt och det kommer vi fortsätta göra!

Vi har ett nytt avtal mellan Svenska kyrkan och Xeeda. Längre ner på sidan hittar ni kontaktuppgifter till vårt dataskyddsombud Anna Herre. 

 

Dina rättigheter
Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att:

*begära ett utdrag av dina personuppgifter och information om hur de behandlas av oss
*begära rättelse eller komplettering av dina personuppgifter
*begära en tillfällig begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, t.ex. medan en rättelse görs
*begära att vi raderar dina personuppgifter (observera dock att om vi fortfarande har en berättigad anledning att spara uppgifterna enligt exempelvis lag eller avtal kan din begäran komma att avslås)
*inge ett klagomål till Datainspektionen om du anser att vår behandling är olaglig eller inte utförs på ett korrekt sätt.
 

Behandling som utförs med stöd av ett berättigat intresse har du alltid rätt att invända mot enligt dataskyddsförordningen. Då kommer vi att göra en intresseavvägning utifrån din specifika situation för att bedöma om det fortfarande är berättigat att behandla dina personuppgifter för det angivna syftet. Om behandlingen har utförts för direkt marknadsföring kommer vi dock att sluta utföra den utan någon föregående intresseavvägning.

Vad gäller behandling som utförs med stöd av ett samtycke kan du alltid ta tillbaka ditt samtycke när som helst, och då ska personuppgifterna upphöra att behandlas. Behandling som utförts innan samtycket tas tillbaka ses dock fortfarande som laglig.

Automatiserad behandling (t.ex. i ett IT-system) som utförs med stöd av samtycke eller avtal där personuppgifterna samlats in direkt från dig omfattas av rätten till dataportabilitet, vilken innebär att du har en rätt att begära ut dina personuppgifter i ett format som är strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart.

 

Kontakt
Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du höra av dig till:

Dataskyddsombud Anna Herre: dso@xeeda.se

Expeditionen telefon: 0501-351 81

E-post:  lugnas-ullervads.pastorat@svenskakyrkan.se