Begravningsavgift

Enhetlig begravningsavgift från och med 2017

 

Riksdagen har beslutat om en enhetlig begravningsavgift från och med 2017. Den nya avgiften ska gälla för alla som är folkbokförda i områden där Svenska kyrkan sköter begravningsverksamheten. Kammarkollegiet har fastställt avgiftssatsen för 2017 och de har tagit emot uppgifter för begravningsverksamhetens kostnad från alla kyrkliga huvudmän och begravningsombuden har yttrat sig. Inget ombud har avstyrkt någon kostnad. Beräkningen av avgiftsatsen för den enhetliga begravningsavgiften 2019 blir 0,253 kr.

Vad ingår i begravningsavgiften?
Huvudman för begravningsväsendet i Sverige är Svenska kyrkan. På lokal nivå pastorat/församling. I Stockholm och Tranås är kommunen huvudman för begravningsväsendet. Alla som är folkbokförda i Sverige betalar begravningsavgift via skatt.
I den ingår:

* Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
* Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
* Transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser.
* Kremering.
* Lokal för förvaring och visning av stoft.
* Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.