Grundskötsel av gravplatser

Ludvika församling har infört grundskötsel av gravplatser. Det är en följd av kyrkans separation från staten år 2000, vilket medförde att begravningsverksamheten blev skyldig att ta betalt för skötsel av hela gravplatsen.

I begravningslagen är det tydligt reglerat vad begravningsavgiften får användas till, bland annat tillhandahållande av gravplats i 25 år samt skötsel och anläggning av kyrkogårdens allmänna ytor. Gravrättsinnehavaren svarar själv för skötsel och vård av gravplatsen och gravrabatt, det ingår inte i begravningsavgiften. Gravrättsinnehavaren kan beställa den servicen hos kyrkogårdsförvaltningen eller utföra arbetet själv.

Vad är grundskötsel ?

  • Klippning av gräs på gravplatsen samt skötsel av grusgrav.
  • Putsning av gräs runt gravvård och stenram.
  • Enkel justering av gravvård.
  • Bortplockning av vissna blommor i vas. 

I grundskötsel ingår följande service:

Årskostnaden för grundskötseln är 210 kronor (2022 års taxa)

Har du frågor om grundskötselavtalet eller andra frågor, kontakta:
Christina Berggren tel. 0240-669014
Jonas Engvall tel. 0240-669015
Johan Gunningberg tel. 0240-669065

Mer information samt faktura för grundskötsel kommer att skickas ut till berörda gravrättsinnehavare.

Gravrätterna på Ludvika församlings båda kyrkogårdar omfattas av det nya grundskötselavtalet. Om gravrättsinnehavaren kan visa upp ett gammalt gravbrev/avtal där skötsel skall ingå för all framtid, så krediterar kyrkogårdsförvaltningen grundskötseln för den graven. För de gravrättsinnehavare som har tecknade skötselavtal genom Ludvika församling ingår grundskötseln. Grundskötsel ingår även för gravrätter på askgravplatserna.