En romansk sockenkyrka

Röddinge kyrka uppfördes som en romansk sockenkyrka i slutet av 1100-talet, med långhus, kor och troligtvis halvrund absid. På 1400-talet tillkom västtorn, vapenhus och kyrkans kryssvalv slogs.

Valven försågs redan tidigt med kalkmålningar i två omgångar, där de senaste och bäst bevarade målades av Everlövsmästaren, en anonym kyrkomålare (eller målarverkstad) verksam under senmedeltiden.

I slutet av 1800-talet revs absid, kor och vapenhus i samband med att korsarmar uppfördes mot norr och söder. Kalkmålningarna, som överkalkats under reformationen (Enligt beskrivning av kyrkan år 1885, Georg J:son Karlin), återupptäcktes 1885, men överkalkades åter p g a sitt fragmentariska skick.

Vid en ödesdiger brand tredjedagjul år 1928 skadades stora delar av kyrkan, förutom tornet. Flera av inventarierna totalförstördes, bl a bänkinredning och predikstol. Andra inventarier, som dopfunten, blev svårt skadad. I samband med branden blev dock de övertäckta kalkmålningarna åter synliga, vilka togs fram och konserverades. Vid återuppbyggnaden av kyrkan, som genomfördes efter ett förslag upprättat av arkitekt Nils A Blank, förstärktes medvetet kyrkans ålderdomliga karaktär. Kyrkan fick en ”stiltrogen” gestaltning med kor och absid i öster, nya gaveltinnar och korsarmar som var bättre anpassade till kyrkans storlek samt en nybyggd sakristia. Av den medeltida kyrkan återstår idag endast långhusets murverk, torn, klocka, dopskål, nattvardssilver och dopfunt.

Kyrkans fasader är spritputsade och kalkavfärgade. En liten kuriositet kan nämnas, nämligen det trefaldiga kors i rött som kan ses precis under tornets tak.

Vapenhuset inryms i tornets bottenvåning och täcks av ett vitkalkat kryssvalv. Från vapenhuset leder en pardörr in till långhuset, som spänner över två travéer. Långhuset karakteriseras framförallt av kryssvalvens välbevarade kalkmålningar, med målningar av Everlövsmästaren.

Mot öster övergår långhuset i korsarmarna, där kyrkans orgel och predikstol är placerade. Största delen av långhusets och korsarmarnas golvytor upptas av bänkinredningen. Koret ligger förhöjt ett steg i förhållande till övriga kyrkorummet och har en rektangulär planform. Rummet, liksom korsarmarna, täcks av plana brädtak, målade i ljusa kulörer med bibliska motiv av kyrkomålaren Axel A Kulle. Koret övergår i en halvrund absid, där kyrkans altare och altartavla är placerade.

BYGGNADSKRONOLOGI 

År  och händelse

2017 Den medeltida dopfunten skänks till Lunds historiska museum då den var i mycket dåligt skick.
2000 Den slitna kormattan ersätts av en ny
1991 Ny ljusbärare av Bertil Bengtsson från Hörby samt ett predikstolskläde (röd och vit helsidenbrokad) skänks till kyrkan.
1990 Elektrisk klockringning och lucköppning installeras.

1978 Offerstocken återfinns efter efterlysning i tidningsartikel och konserveras av konservator Sten Peterson.
1976 Offerstocken stjäls.

1957-58 Befintligt orgelpodium i långhuset rivs och ett nytt byggs upp i den norra korsarmen. En ny orgel tillverkad av Mårtenssons orgelfabrik i Lund sätts in.
1956 Ändrings- och installationsarbeten utförs efter ett förslag av arkitekt Nils A Blanck.

1929-30 Kyrkan återuppbyggs efter ett restaureringsprogram upprättat av Nils södra korsarmen överputsas och dess placering ritsas in i putsen.
1928 Kyrkan brinner. Stora delar av kyrkan och inventarierna skadas eller förstörs.
1924 Väggen mellan vapenhus och kyrkorum uppförs.

1885 Kalkmålningarna återupptäcks men överkalkas.

1877 Vapenhusets, det ursprungliga koret och absid rivs. Korsarmar och ett nytt kor med absid tillbyggs.

1844-45 Ny takplåt läggs på torn och absid.
En ny ingång tas upp på tornets västsida.

1500-tal Målningarna av Everlövsmästaren skapas.

1400-tal Långhusets kryssvalv slås och förses med målningar i slutet av 1400-talet. Kyrkklockan gjuts.

1200-1400-tal Tornet uppförs och vapenhus byggs.

1100-1200-tal Kyrkan uppförs.

 

Altartavlan i Röddinge kyrka