Östra kyrkogården

Anlades 1926 med häckar av bok och gångar symmetriskt i en mittaxel i nord-sydlig riktning. Mittaxel utgörs av den nuvarande kvartersindelningen, kvarter A och B, där två praktfulla träd, lind, Tilia cordata och sykomorlönn Acer pseudplatanus dominerar kyrkogården.

I det nordöstra hörnet står en platan, Platanus acerifolia ett av kyrkogårdens största träd. Vid den finns ett lapidarium från återlämnade gravplatser. Gravstenarna utmärker sig genom sin titel eller med sitt dekorativa mönster.

Lokalhistoriskt vilar här skorstensmuraren, smeden, tunnbindaren, skomakarmästaren, urmakaren, smergelarbetaren, och tegelbrännaren. Men även yrkestitlar från den växande samhället som kassörskan och kronofogden.