Meny

Kyrkogårdarna

I Lomma finns det fyra kyrkogårdar. Dessa ligger samlade runt kyrkan, i norra delen av Lomma. Kyrkogårdarna har delvis olika karaktär och möjligheter till olika former av gravsättning.

Gamla kyrkogården


Här finns Lomma kyrka centralt placerad. Kyrkogården består av gångar och gravar belagda med singel. De allra flesta gravplatserna har endast buxbomshäckar, även om det i den norra delen även finns rygghäckar bestående av gulblommande ölandstok. På tre sidor omges kyrkogården av en trädkrans bestående av lindar. Dessa är mer än 80 år gamla. Paraplyklippta tårbjörkar, Betula pendula ’Youngii’, finns planterade här och var.

 Den gamla kyrkan låg nordväst om den nuvarande kyrkans stora port. Under åren har kyrkogården utvidgats i omgångar, men troligen skedde de första gravsättningarna under tidigt 1200-tal.

Stödmuren ner mot ån byggdes under 1950- och 60-tal. De som då fick en plats här betalade för den och bekostade på så sätt murens byggnation. Som tack för detta fick de 100 års gravrätt. Muren innehåller urnnischer. Dessa täcks av en vit marmorplatta som även bär önskad text. Texten ska – då den skrivs - förgyllas. Varje nisch rymmer minst fyra (oftast sex) urnor, som ska vara beständiga; av sten, glas eller metall. Nedanför nischerna finns en rabatt avdelad med benved, Euonymus fortunei ’Variegatus’.

 

Bild: Ulrika Schlyter

Kapellkyrkogården


Den här kyrkogården är rektangulär, genomkorsad av en bred gång som tål att köra bil på. Tanken är att kunna köra in med begravningsentreprenörernas bilar; något som inte går.

 Kapellkyrkogården är liksom Gamla kyrkogården typiskt skånsk med singel och buxbom.
Även denna kyrkogård avslutas med en stödmur med nischer, byggda under 1960- och 70-tal.
Precis ovanför muren, på den norra halvan, finns det enda området med gravar där det finns bestämmelser om gravstenarnas storlek och form. Höjden ska vara 60-80 cm, bredden 50-60 cm.

Kapellkyrkogården godkändes 1895 och byggdes 1896. Innanför grinden, i öster, finns en liten gräsplan. Här låg tidigare det begravningskapell som gav namn åt kyrkogården. Kapellet är borta sedan 1960-talet, men platsen finns kvar.

 

Nya Kapellkyrkogården

Detta är den kyrkogård som har störst variation vad gäller olika sorters gravplatser, samtidigt som här inte finns några singelbelagda gravar eller platser för kistor. Samtliga gravplatser – förutom askgravplatsen – går ut 30 cm på gräsytan framför sin rabatt. Urnsättning sker i gräsytan. På askgravplatsen är varje gravplats 1x1 m med stenen placerad i mitten. Urnsättning sker vanligen framför stenen.
Gravstenar på Nya Kapellkyrkogården ska vara 60-80 cm höga och 50-60 cm breda förutom i de rader där alla har liggande stenar. På askgravplatsen läggs hällar(granit eller motsvarande) med yttermåtten 30x30 cm och en tjocklek på 10 cm.


Nya Kapellkyrkogården har anlagts i omgångar och detta pågår fortfarande. Det äldsta kvarteret är beläget längst i öster. Här står gravstenarna i rader utan häckar mellan raderna. Gångarna är gatstensarmerat gräs och till varje plats finns en rabatt.
Längst i väster finns minneslunden, tagen i drift 1981. Förutom den rektangulära gräsmattan där askorna jordfästs finns här ett gjutet vattenkar med gott om plats för att sätta snittblommor och en mur med avsatser avsedda för gravljus.
Mellan dessa två kvarter finns ytterligare urngravplatser. Gångarna är av gräs och avenbokshäckar delar in platsen i flera mindre delar. Mellan gravplatserna finns ”kuddar” av benved, Euonymus fortunei ’Variegatus’.

På den mellersta och norra delen anläggs nu de sista kvarteren. Här finns dels urngravar med väl tilltagen rabatt, dels en askgravplats.
Askgravplatsen har det som benämns begränsad gravrätt; från Allhelgona, fram till det som kommer först av påsk och växtsäsong, kan man placera ljus, dekorationer och blommor vid stenen. Resten av året sätts snittblommor i vattenspelet och gräsmattan klipps av kyrkogårdsförvaltningen.

 

Bild: Ulrika Schlyter

Östra kyrkogården

Här finns våra största träd. I det nordöstra hörnet står en platan, Platanus acerifolia. Under den finns samlat en del gravstenar från återlämnade gravplatser. För att hamna här skulle en sten vara dekorativ utöver det vanliga, innehålla en gammal titel eller på annat sätt utmärka sig.

De äldsta gravstenarna på Östra kyrkogården är från början av 1920-talet. På Östra kyrkogården lämnas inga nya gravar ut längre. Detta beslut bottnar i att kyrkogårdsförvaltningen inte kan garantera kistgravsättning. Det höga vattenståndet i marken orsakar tidvis syrebrist.
Ett projekt som syftar till at utnyttja platsen för delvis nya begravningsformer är på gång. Tanken är att så småningom kunna erbjuda bland annat en stor perennplantering med urnsättning vid mindre natursten med namnet på. På detta sätt är platsen fin och skött även om det inte finns någon anhörig som bor i närheten.

 

Bild: Ulrika Schlyter

Hitta till oss!

Kyrkans adress är Prästbergavägen 71.

Kapellets adress är Prästbergavägen 69 B.

Byskolans adress är Prästbergavägen 74.

Församlingshemmets adress är Skolgatan 4.

Kyrkogårdsförvaltningens adress är Klockarevägen 4.

Vill du lämna blommor i samband med begravning?
Dörren på den norra sidan av kyrkan och kapellets entré öppnas 7.30 vid begravningsdagar. Ställ blommorna innanför dörren.