Kontroll av gravstenar

Lomma kyrkogårdsförvaltning genomför under 2019 kontroll av gravstenar för att uppfylla de nationella riktlinjerna.

Risk för att gravstenen faller

Under 2013/14 utförde Lomma kyrkogårdsförvaltning  kontroll av gravstenar för att säkerställa att de nya nationella riktlinjerna följdes. Kontroller på gravstenarna ska göras var femte år och därför gör vi detta återigen under2019.

Vems ansvar?

Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig för att begravningsplatsen är en säker miljö för såväl personal som besökare. Kyrkogårdsförvaltningen är ansvarig att kontrollera att gravstenarna är säkra. Det är sedan gravrättsinnehavarens skyldighet att åtgärda eventuella brister. När en riskbedömning av gravstenarna görs ska de stenar som bedöms som farliga säkras med hjälp av en stolpe och läggas ner. Det kan även bli tal om att spärra av farliga områden.

Personalen på kyrkogården hoppas att man inte ska behöva åtgärda allt för många gravstenar. Det är alltid tråkigt att behöva lägga en sten ner, men säkerheten för besökare och personal går före allt annat. När man som i Lomma har gravstenar från många tidsperioder är risken stor att fästen rostat och stenarna står ostadigt.

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper gärna gravrättsinnehavare med råd hur man kan gå tillväga för att graven åter ska bli säker att besöka.

* Alla gravstenar mellan 30-150 cm höjd måste klara ett drag- och tryckprov, vara dubbade, samt inte uppvisa för stor lutning.

* De stenar som inte uppfyller ställda säkerhetskrav kommer att säkras upp eller läggas ner.

* Kyrkogårdspersonal kommer att utföra gravstenskontrollen.

* Av säkerhetsskäl får allmänheten inte själva kontrollera gravstenar på egen hand.

* Säkrade gravstenar står säkrade under ett år utan ytterligare åtgärd.

* Gravrättsinnehavaren har ansvar att ombesörja att gravstenen monteras enligt gällande normer. Intyg på utfört arbete måste lämnas till Lomma kyrkogårdsförvaltning. Om stenen inte åtgärdas kommer den att läggas ner efter ett år. Kostnaden för att lägga ner stenen betalas av gravrättsinnehavaren.

* Om känd gravrättsinnehavare finns kontaktas denna per brev inom två veckor från att gravsten säkrats.

Enskilda gravrättsinnehavare kommer att bli kontaktade per brev. 

Kontakta oss gärna för råd och ytterligare information, 0722-32 40 42.