Foto: Tommy Hvitfeldt

Ölmevalla kyrka

Ölmevalla kyrka uppfördes åren 1884-1885 efter ritningar av Adrian C. Peterson och Ernst Jacobsson och är byggd i tegel.

Adress Ölmevalla kyrka och församlingshem: Minas väg 24, 439 51 Åsa 

Altartavlan som föreställer både korsfästelsen och uppståndelsen kommer från Tyskland och är skapad av konstnären Heinesdorff.

Orglarna

Kyrkan har två orglar: Dels en 23-stämmig Hammarberg-orgel från 1971, och dels en fyrstämmig Magnusson-orgel från 1988.

Dopfunten

Dopfunten från den gamla kyrkan finns utställd på Statens Historiska Museum som ett gott exempel på kyrklig konst från barocken. Det sexkantiga dopfatet används än idag i Ölmevalla kyrka. 

Den gamla kyrkan

Timglaset och votivskeppet är exempel på föremål från den gamla kyrkan som bevarats och finns att se i Ölmevalla kyrka idag. Den ursprungliga kyrkan byggdes med all sannolikhet på 11-1200-talet i samband med kristendomens införande på en förkristen kultplats. Den byggdes av gråsten med skalmur och kalkbruk och var en typisk liten romansk medeltida kyrka. Kyrkan saknade då torn och sakristia och även vapenhus.
På 1800-talet ökade församlingens befolkning så att den gamla kyrkan blev för liten. Under c:a 60 år fördes diskussioner om hur man skulle lösa problemet, renovera eller riva. 1884 revs den gamla kyrkan och den nya byggdes i huvudsak under detta år alldeles intill där den gamla kyrkan låg. Den gamla kyrktomten med kyrkogård ligger några hundra meter nordöst om nuvarande kyrka. 

Kyrkans renoveringar

Ölmevalla kyrka har många gånger under årens lopp genomgått reparationer och en del om- och tillbyggnader. Redan samma år som kyrkan invigdes påpekades problem med fuktfläckar, så 1897 påbörjades den första reparationen av kyrkans yttre. De invändiga reparationerna har mestadels berott på fukt- och fuktskador och de utvändiga har berott på frostsprängningar i teglet på grund av dålig tegelkvalitet.
Alla reparationer har två saker gemensamt. Dels kampen mot fukt- och fuktskador, dels avspeglar de olika tiders idealbild av en kyrka. Arkitektoniskt har kyrkan genom förändringar fått ett betydligt förenklat formspråk. Några av dessa återställdes dock vid den senaste utvändiga renoveringen 2003 såsom strävpelarna.
2006 påbörjades den senaste renoveringen av Ölmevalla kyrkas interiör. Följande arbeten utfördes då: Ny värmeanläggning för kyrka och församlingshem installerades. I kyrkan ersattes den tidigare oljeeldade varmluftspannan med ett nytt vattenburet system och i församlingshemmet ersattes den direktverkande elvärmen också med ett sådant system. En bergvärmepump svarar för  värmeproduktionen och pumpen får sin värme ur 7 stycken borrhål, med en total längd på 1400 meter. En ny dricksvattentäkt anlades. Tidigare kom dricksvattnet från Ölmevalla prästgård. Utvändigt lades helt nya el- och teleledningar ner. Inne i kyrkan skedde det stora förändringar. I vapenhuset torgs trappan till tornet fram samtidigt som toaletten togs bort. Under läktaren revs de gamla samlingsrummen. Till vänster byggdes en ny trappa till läktaren liksom ett kapprum med angränsande toalett som även rullstolsburna besökare kan nyttja. Till höger finns ett samlingsrum med möjlighet att ordna ett enkelt kyrkkaffe. Här finns också en toalett. Ut mot kyrkorummet finns en vägg av glas. I själva kyrkorummet togs två bänkrader bort – en rad längst bak och en rad längst fram.
Bak i kyrkan finns numera manöverplats för ljud och ljus och där finns tjänstgörande vaktmästare. Taket fick en fältindelning – delvis för att förbättra akustiken i kyrkorummet. Mittgången har numera en ramp upp till koret. Koret blev, genom borttagning av en bänkrad, större. För att få så stor flexibilitet som möjligt i koret gjordes altarringen delbar och kan flyttas undan vid större musikarrangemang. Koret fick ett nytt frontaltare som även det är flyttbart. I sakristian finns en helt ny inredning för förvaring av textilier m.m. Man tog upp den port som vätter mot norr, som sattes igen i början av 1900-talet och de gamla vaktmästar- och pannrumsutrymmena har gjorts om till förråd. Kyrkan fick en helt ny färgsättning. Alla tekniska installationer gjordes och bland annat kan nämnas att ljuskronorna är hissbara för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt när t ex alla levande ljus skall tändas och släckas.