Bikt

I bikten får vi ta emot Guds förlåtelse. Genom att bikta oss erkänner vi vår delaktighet i världens bortvändhet från Gud och vår egen skuld och synd inför Gud. I bikten innesluts både enskilda fel och den ofullkomlighet som framträder när vi speglar våra liv i Guds fullkomliga kärlek.

Bikten består av två huvudmoment: bekännelsen och tillsägandet av förlåtelsen (absolutionen) på Jesu Kristi uppdrag. I bekännelsen, som vanligen föregås av ett samtal, erkänner den biktande sin synd och skuld. I avlösningen tillsäger prästen Guds förlåtelse personligt till den som biktat sig. Jesus Kristus bär den biktandes bördor.

Vad är bikten? Och varför ska jag bikta mig?
Luther och de andra reformatorerna såg bikten som ett sakrament, alltså att Gud verkar i det som sker. 
Genom bikten växer vi som människor och kristna och kommer allt längre in i det mysterium som ett liv i Kristi efterföljd innebär. Vi får ta på oss ansvar och till andra ge vidare av den frihet vi har fått.
I bikten fördjupas vår förståelse över vilka vi är och vad vi är skyldiga till – men framförallt vem Fadern är och vad Kristus har gjort för oss på korset.

Vilken synd skall man bekänna?
Synd är framför allt kränkning av Gud, brytning av gemenskapen med Honom. Samtidigt medför den att gemenskapen med kyrkan skadas.
Inför Gud skall man bekänna sig skyldig till alla synder, också sådana som vi inte vet om, såsom vi gör i bönen Fader vår. Men inför biktfadern/modern skall vi bekänna endast de synder, som vi vet om och känner i hjärtat. 
Luthers lilla katekes

Vilka är dessa synder?
Pröva din livskallelse inför de tio buden, om du är far, mor, son, dotter, chef, anställd, om du varit olydig, otrogen, lat, häftig, otuktig, trätgirig, om du tillfogat någon smärta med ord eller gärning, om du stulit, varit försumlig, slarvat med något eller vållat skada.
Luthers lilla katekes

”Men jag är ju döpt! Varför ska jag bikta mig?”
Dopet renar oss från synden och för oss in i gemenskap med Kristus och hans kyrka. Men dopet tar inte bort den mänskliga naturens bräcklighet.
Dopet tar heller inte bort den böjelse för synd som vi kan kalla begärelse.
Att leva i sitt dop är en omvändelsens kamp för att uppnå helighet och evigt liv, som Herren oupphörligt kallar oss till.
Jesus kallar oss till omvändelse. ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet” (Mark. 1:14-15)
Omvändelse innebär att vi återvänder till Gud av hela vårt hjärta, att vi tar avstånd från synden och ondskan, att vi uppriktigt ångrar och vill lämna det som skadar våra själar.
Genom läsning i Bibeln, deltagande i mässan och ett aktivt böneliv kan vi lära oss att vända oss bort från det onda och i stället vända oss mot Gud och våra medmänniskor. Då lever vi i vårtdop. 

Hur går bikt till?
Den biktande och prästen har först ett inledande samtal
Sedan ber prästen:
Gud, du känner oss bättre än vad vi själva gör. När vi misslyckas, vill du upprätta oss. Vi kommer till dig i tro på ditt löfte om din nåd och förlåtelse.
Sedan läses några löftesord ur Bibeln och därefter följer den biktandes syndabekännelse.
Genom att medge sina fel ser en människa utan omsvep de synder som hon har gjort sig skyldig till; hon tar på sig ansvaret för dem, och därigenom öppnar hon sig på nytt för Gud och gemenskapen med kyrkan för att göra en ny framtid möjlig.
Efter syndabekännelsen meddelar prästen absolutionen, förlåtelsen.
Bikten avslutas med att prästen välsignar den biktande.

Vad händer när vi går i bikt?
Om vi regelbundet biktar våra synder får vi hjälp att bilda vårt samvete, att kämpa mot våra dåliga tendenser, att hämta läkedom av Kristus och att göra framsteg i Andens liv. Då vi i detta sakrament tar emot Faderns barmhärtighet inspireras vi till att vara barmhärtiga som Han.

Vem får ta emot bikt?
Eftersom Kristus har anförtrott försoningens tjänst åt sina apostlar, fortsätter biskoparna, deras efterföljare, och prästerna, biskoparnas medarbetare, att utöva denna tjänst. Det är biskopar och präster som i sin vigning har fått makt att förlåta alla synder ”i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.

Vem får bikta sig?
Alla som är inneslutna i kyrkans gemenskap genom det heliga dopet som ska ha skett ”i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”.
 
Hur är det med tystnadsplikten?
Varje präst som hör bikt har absolut tystnadsplikt när det gäller de synder som hans eller hennes konfident bekänner.
En präst är dessutom förhindrad att utnyttja de kunskaper om sina konfidenters liv som bikten ger.

Det finns inte några som helst undantag från den absoluta tystnadsplikten!

Vill du bikta dig?

Kontakta någon av församlingens präster:

    Be för mig vid nästa gudstjänst

    Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig.
    Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.