Meny

Begravningsavgift

Vad får jag för mina pengar? Vad gör begravningsombudet?

Vad är begravningsavgiften?
Begravningsavgiften används till att betala förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, d.v.s. landets begravningsverksamhet, där ingår följande:
personal, lokaler och maskiner
ta emot stoftet och anhöriga som vill komma på visning
sköta allt i samband med gravsättning
sköta om transporter inom ansvarsområdet
kremering
tillhandahålla lokaler både för visningar samt religiösa och icke religiösa begravningsceremonier
anlägga och vårda kyrkogårdar och begravningsplatser
tillhandahålla gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats
 

För den som tillhör Svenska kyrkan är också begravningsgudstjänsten normalt kostnadsfri, antingen denna äger rum i den egna församlingen eller mot transporttillägg i någon annan församling.

Den som tillhör en annan kyrka/samfund får vända sig dit för upplysningar om kostnaderna.

För den som inte tillhörde någon kyrka/samfund alls, får de efterlevande själva ordna s.k. borgerlig begravning eller avstå från att ha någon ceremoni.

Normalt hålls begravningsgudstjänst i Svenska kyrkans ordning endast för den som vid dödsfallet tillhörde kyrkan. Svenska kyrkan är angelägen om att även efter ett dödsfall respektera den avlidnes beslut att utträda ur kyrkan, oavsett om de anhöriga har en annan uppfattning.

Enligt begravningslagen ska alla gravsättas. Om det inte finns någon anhörig eller närstående som ordnar med begravningen, tar kommunen kontakt med kyrkogårdsförvaltningen och svarar för att det blir gjort.

 

 

 

Begravningsombud

Dessa har statens uppdrag att tillvarata intressen rörande begravningsverksamheten för dem som inte tillhör Svenska kyrkan. De utses av Länsstyrelsen på förslag av kommunerna.

Exempel på begravningsfrågor som är av allmänt intresse, är förutom hur begravningsavgiften används, utbyggnader och andra förändringar i begravningsverksamheten.

Begravningsombuden skall även bedöma begravningsavgiftens storlek och bevaka att den endast används till de uppgifter som anges i begravningslagen .

Ombuden skall dessutom hålla sig informerade och årligen avge rapport till Länsstyrelsen om sin verksamhet och meddela vad de iakttagit.

Kyrkogårdsförvaltningarna skall tillhandahålla all information som begravningsombuden behöver och i övrigt underlätta deras uppgift.

Trons kapell vid Löddeköpinge kyrkogård kan även upplåtas för borgerliga begravningar.

Via kommunens växel kan man komma i kontakt med
Begravningsombudet
046- 739000