Någon sänker ner en vit urna i marken på en gravplats.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Gravsättning av urna

Hur går gravsättning av en urna till?

Ljusnarsbergs församling har tre kyrkogårdar; Nya kyrkogården vid Gravkapellet, Gamla kyrkogården vid Ljusnarsbergs kyrka och Hörkens kyrkogård.

Beroende av på vilken kyrkogård gravplatsen finns samlas anhöriga i kyrkan alternativt i Gravkapellet på den tid som avtalats. Där möter kyrkvaktmästaren upp och urnan finns uppställd med några ljus tända. Kyrkvaktmästaren följer med ut till graven. Anhöriga kan bära urnan ut till graven och även gravsätta urnan om man så önskar. Anhöriga väljer om man vill att kyrkklockorna ringer under tiden man går ut till graven. Kyrkogårdsförvaltningens personal har ombesörjt att graven är öppnad och ansvarar också för att graven läggs igen samma dag. Eftersom Hörkens kyrkogård inte ligger i direkt anslutning till Hörkens kyrka är det vanligt att anhöriga där samlas ute vid Hörkens kyrkogård där kyrkvaktmästaren möter upp med urnan.
Vill man kan också en präst finnas med vid urnnedsättningen.  Även någon anhörig eller vän kan läsa en bön eller dikt, eventuellt sjunga. Kanske vill man ha en blomma med att sätta i en vas.

Begravningslagen stipulerar att gravsättning av urna ska göras inom ett år efter kremeringen. Urnor som väntar på gravsättning förvaras i ett särskilt skåp i Gravkapellet fram till gravsättningen.

Det är anhöriga själva eller via en begravningsbyrå som bokar tid för urnnedsättning på församlingsexpeditionen tel 0580-66 12 00, senast 5 arbetsdagar före gravsättningsdagen.
Möjliga tider är måndagar och onsdagar tidigast kl 9.00 och senast kl 11.30, torsdagar och fredag kl 9.00, lördagar tidigast kl 9.00 och senast kl 12.00. 

Urnor kan gravsättas i en grav som redan finns i släkten. Det kan då bli aktuellt att utse ny gravrättsinnehavare som ska ta över ansvaret för gravplatsen bl a skötseln av gravplatsens hela yta. Gravrätten förlängs med 25 år när en ny gravsättning sker. För ny gravplats finns olika alternativ ; urngrav med gravrätt 25 år, askgravplats där gravrätten upplåts 25 år men med restriktioner, man får placera lösa blommor på gravplatsen men kyrkogårdsförvaltningen ansvara för den kollektiva planteringen och man får sätta upp en namnplatta.  Askan efter en avliden kan också gravsättas i Minneslunden utan anhörigas närvaro och ingen upplåtelse av gravrätt. Meddelande skickas till anhöriga när gravsättningen skett.