Foto: Nadine Minner

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna. I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten. Ljusnarsbergs församling är huvudman för begravningsverksamheten inom Ljusnarbergs kommun. Begravningsverksamheten bekostas i sin helhet av den lagstadgade begravningsavgiften.

KONTAKT LJUSNARSBERGS FÖRSAMLING

EXPEDITIONEN

Kaplansgården
Laxbrogatan 17
71431 KOPPARBERG
Telefon 0580-661200 (Telefontid mån-fre 10.00-12.00)
Epost till expeditionen

Församlingsexpeditionen håller dörren låst men ring på om du har något ärende så öppnar vi. 

KYRKOGÅRDEN

Klotenvägen 19
11435 KOPPARBERG

Telefon 0580-661216 (mån-fre 07.00-16.00)
Gravskötsel 0580-661225 (mån & tor 08.00-14.00)

Tjänster som ingår i Begravningsavgiften:                         (Begravningslagen 9 Kap § 6)

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Huvudmannen ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet . Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som tillhör något annat trossamfund än ett kristet.
Inom Ljusnarsbergs församling finns tre kyrkogårdar; Ljusnarsbergs Gamla kyrkogård belägen runt Ljusnarsbergs kyrka, Ljusnarsbergs Nya kyrkogård ovanför Gravkapellet och Hörkens kyrkogård. Särskilda gravplatser för den som inte tillhör något kristet trossamfund erbjuds inom Ludvika församling enligt avtal. Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.