Kyrkogård

Begravningsverksamheten, uppdrag från staten

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna. I samband med relationsförändringen mellan Svenska kyrkan och staten den 1 januari 2000 beslutades att Svenska kyrkans församlingar och kyrkliga samfälligheter även fortsättningsvis skulle vara huvudmän för begravningsverksamheten. Ljusnarsbergs församling är huvudman för begravningsverksamheten inom Ljusnarbergs kommun. Begravningsverksamheten bekostas i sin helhet av den lagstadgade begravningsavgiften.

Tjänster som ingår i Begravningsavgiften:                         (Begravningslagen 9 Kap § 6)

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde skall huvudmmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla
- gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år
- gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav
- transporter från det att huvudmannen övertagit ansvaret för stoftet till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport utanför huvudmannens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser
- kremering
- lokal för förvaring och visning av stoftet
- lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler

Huvudmannen ska anordna och hålla allmänna begravningsplatser för dem som är folkbokförda inom huvudmannens förvaltningsområde. Detta gäller alla oberoende av trostillhörighet . Särskilda gravplatser ska erbjudas dem som tillhör något annat trossamfund än ett kristet.
Inom Ljusnarsbergs församling finns tre kyrkogårdar; Ljusnarsbergs Gamla kyrkogård belägen runt Ljusnarsbergs kyrka, Ljusnarsbergs Nya kyrkogård ovanför Gravkapellet och Hörkens kyrkogård. Särskilda gravplatser för den som inte tillhör något kristet trossamfund erbjuds inom Ludvika församling enligt avtal. Länsstyrelsen förordnar begravningsombud som skall granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan.

GRAVSKÖTSELTAXOR

se nedan

Gravskötsel

Grundskötsel                     350,-
Gräsklippning på graven (alt. krattning av sand), putsning med trimmer kring gravanordning, höst- och vårstädning (kvistar och löv m.m.), bortplockning av utbrunna ljus och vissna snittblommor.

Skötsel                                700,-
Grundskötseln plus vattning och ogräsrensning av rabattblommor.
Bevattningslåda ingår där sådan är möjlig att installera.

Kunden ansvarar för jord och jordförbättring samt plantering och borttagning av blommor/perenner. Med det här alternativet kan du välja helt själv vilken typ av blommor du vill ha och hur ofta du vill byta dem. Det passar dig som besöker graven åtminstone två gånger per år och som har möjlighet att byta jord/gödsla och plantera själv. Tänk på att även perenner kan dö och behöva bytas ibland.

Skötsel med blomplantering  900,-
Grundskötsel och blomskötsel samt plantering, inklusive jordbyte, av sommarblommor.

Blommorna planteras senast midsommarveckan och tas bort före marknadshelgen (slutet av september). Blomval sker av kyrkogårdspersonalen och kan variera år från år.

Skötseln passar dig som sällan är vid graven eller som inte har möjlighet att gräva och plantera själv. Du får naturligtvis själv komplettera med t.ex. vår- och vinterplantering.
Ev. granris eller ljung som du smyckat graven med efter marknadshelgen tas bort före blomplanteringen i juni.  Ev. vårblommor kommer vi att ta bort innan vi planterar sommarblommorna.

Avtal och betalning
Avtalet ska skrivas på av gravrättsinnehavaren och du behöver också uppge korrekt gravnummer. Vi vill ha ett avtal för varje grav.

Avtalet kan vara på fast tid eller avräkning. Fast tid innebär en faktura i förskott. Du kan välja mellan att betala varje år eller för tre år i taget. Avräkning kan tecknas för mellan tre år och den tid som gravrätten löper (för en ny grav är gravrätten 25 år). Du betalar in en valfri summa och vi gör en avräkning varje år. Avräkningssumman är det årets skötselpris. Eftersom vi inte vet kommande års taxor kan vi inte lova hur länge din inbetalda summa räcker. Du kommer att få ett brev innan pengarna tar slut. Om du vill följa utvecklingen kan du ta reda på vår taxa varje år och föra anteckningar. Avräkningsavtal är vanligt när man vill att dödsboet ska betala för gravskötseln.

Avtal och inbetalningar måste vara församlingen tillhand sista april om plantering ska kunna ske före midsommar. Om du tecknar ett avtal (eller betalar in pengarna) senare så blir det samma kostnad fram till och med september. Tecknar du avtal mellan oktober och december blir det automatiskt ett halvt grundskötselavtal (175,-).

Tilläggsbeställningar

Du är välkommen att beställa extra tjänster av oss. Dock kräver det ganska mycket i administration vilket tvingar oss att hålla relativt höga priser.

Du beställer på telefonnummer 0580-661200 (oftast mån-fre 10-12) eller på mail till ljusnarsberg.forsamling@svenskakyrkan.se. Faktura kommer i efterhand. Har du en obetald faktura hos oss förbehåller vi oss rätten att neka tjänsten. När beställningen sker kommer vi överens med dig om ett tidsspann när den ska utföras. Kom ihåg att alltid uppge gravnumret.

Exempel på beställningar: 

Gravljus, utplacering, tändning           100,-

Ljung, plantering av fyra stycken        300,-

Penséer, plantering av åtta stycken      300,-

Krans/dekoration – inköp på lokal blomsterhandel samt utläggning               

200,- + dekorationens inköpspris

Borttagning av rabatt, grässådd           300,-

Tvättning av gravsten                            550,- för första timman, därutöver 350,-/tim.

Riktning av gravsten                              600,- för första timman, därutöver 400,-/tim.

Ifyllnad av guldbokstäver                      45,-/tecken

Blombeställning (endast om du har blomskötselavtal och under sommaren kommer på att du inte hinner plantera själv)                                           400,-

”En vaktmästare med handredskap”  550,- för första timmen och därutöver 350,-/tim.

Kontroll av att skötsel är utför ink. foto skickat per mms eller mail                 100,-