Vision 2027

Här kan du läsa om visionen för Ljusnans pastorat

Vill vara till för dig, för vår bygd och vår värld genom att;

Se människan

Din kyrka vill vara
- en växtplats för tro
- en mötesplats för hopp
- en gemenskap av kärlek

Visa framtidstro

Vår kyrka vill
- närvara i det lokala
- samverka för vår bygd
- skapa tillsammans

Erbjuda gemenskap

Vår kyrka vill
- vara öppen för världen
- dela liv och engagemang
- verka för fred och frihet

 

 

Visionsarbetet inleddes våren 2017 och blev början till en process av att utforma och sätta ord på den gemensamma ideologiska identitet vi önskar att förverkliga i Ljusnans pastorat. Vision 2027 står på teologisk grund och verkställs genom våra församlingar i Färila-Kårböle, Järvsö, Ljusdal-Ramsjö och Los-Hamra.

Visionsarbetet har som syfte att skapa riktlinjer kring det interna och externa arbetet i Ljusnans pastorat, både när det gäller utveckling av nya koncept och skapande av delmål för redan existerande verksamheter. Visionens ledord bidrar således med ett förhållningssätt för alla våra medarbetare att återvända till för inspiration i det fortsatta arbetet. De finns till för att tillämpas av församlingsråd, kyrkoråd och anställda i pastoratet.

Visionen vänder sig även till dig som verkar inom kommunen och näringslivet, till dig som i ditt arbete kommer i kontakt med våra medborgare och till dig som bor i nordvästra Hälsingland. Vi vill att dessa ledord ska finnas tillgängliga i hela pastoratet så att visionen kan synliggöras och spridas, omtalas och eftersträvas.

Att bli sedd, att bli tagen på allvar och att bli respekterad är troligen grundläggande för varje enskild människa. Svenska kyrkans församlingar i Ljusnans pastorat vill verka för att med Jesus som förebild möta alla med respekt oavsett ursprung, tillhörighet av något slag, ålder, kön eller religiös hemvist. Dessa självklara mål efterlevs genom vårt kristna sammanhang genom att Se människan för den hon är.

Våra församlingar vill erbjuda olika växtplatser i goda miljöer för samtal om tro i olika livssituationer, där vi tillsammans kan söka längre och djupare och där människan är i centrum genom Guds närvaro.

Våra församlingar vill också ge möjlighet till mötesplatser för hopp; hopp vid förlust och saknad likaväl som hopp för framtiden. Erbjuda mötesplatser som är skapade efter behov av gemenskap, bön och gudstjänst.

Kyrkan är en gemenskap där kärleksbudskapet från Gud genom Jesus är vår grund i allt vi gör och allt vi säger, en gemenskap av kärlek som återspeglas genom att Se människan. Därför inbjuds varje enskild individ till deltagande på sina egna villkor.

Närvaro och samverkan är nyckelord för en god utveckling i samhällen och byar
för ett gott liv, ett gott liv där kyrkan är en påtaglig del i vardag och till fest genom Jesu närvaro och församlingarnas omsorg och kärlek.

En god grund till församlingsbygge över hela vårt pastorat är att skapa ett andligt, kyrkligt engagemang genom olika verksamheter efter lokala behov.

Samverkan med föreningsliv, näringsliv och samhällets funktioner ger livskraft till gemenskap och utveckling. Våra församlingars bidrag är brett och ärligt hämtat från vårt kristna uppdrag att vara kyrka.

Skapelsen är en pågående process, livets Gud vill skapa tillsammans med oss som människor. Församlingars och enskildas längtan till utveckling ger näring till goda relationer i våra bygder.

Vår värld är vårt gemensamma ansvar med hållbarhet, medvetenhet och respekt som självklara ord för vår jords framtid. Jesus Kristus visar vägen och inspirerar till ordens mening. Genom sin omsorg om allt och alla får vi kraft och glädje att verka för en god framtid.

Öppenhet för hela vår värld och den världsvida kyrkan ger möjlighet till nya perspektiv på oss själva som människor och som kyrka.

Att dela andras vardag och engagemang för en hoppfull framtid är ett sätt att vara en reflekterande kyrka både lokalt och globalt.

Många människor svälter, lider för sin tro, kuvas under hot och våld och saknar mänskliga rättigheter. Ljusnans pastorat vill medverka till ett aktivt arbete för fred och frihet runt oss själva som inspiration till ett globalt engagemang.