En nässelfjäril sitter på några gula blommor.
Foto: Johanna Rosén /Ikon

Kyrkogårdar och begravningsverksamhet

Kyrkogården är en minnesplats för avlidna och samtidigt en kulturhistoriskt viktig plats. På kyrkogården kan vi vandra bland gravkvarteren, minnas och känna stillhet, kärlek, sorg och hopp.

I Ljusnans pastorat finns 14 kyrkogårdar och på Järvsö kyrkogård finns ett muslimskt gravkvarter. På vissa kyrkogårdar sätts inga nya kistor ner.

Välkommen att besöka våra vackra kyrkogårdar.

Kyrkogårdar i Ljusnans pastorat

Det mörka korset på Björkbergs begravningsplats omges av vitstammiga björkar. Foto: Ann-Christin Hansson

Begravningsplatsen anlades troligtvis år 1847 då den första gravsättningen där skedde. År 1912 höjdes marknivån för att underlätta grävandet. Under 1990-talets slut togs begravningsplatsen åter i bruk som minneslund och dessförinnan skedde den senaste gravsättningen 1932. Dess enda utsmyckning är ett ca 3,5 meter högt mörkmålat kors. Söder om begravningsplatsens grind finns sedan år 2005 en liten minnestavla med namn på de personer som vilar i minneslunden.

Begravningsplatsen ligger ca 100 meter nordväst om vägskälet mitt i byn. Intill landsvägen finns på östra sidan en skylt som anger begravningsplatsens läge och en gräsklädd gångstig leder dig dit upp.  

Sidan är under uppbyggnad sommaren 2023. 

Sidan är under uppbyggnad sommaren 2023. 

Sidanär under uppbyggnad. 

Järvsö kyrkogård erbjuder kist- och urngravar, minneslund och askgravlund. Ett muslimskt gravkvarter invigs och tas i bruk 29 september 2023. 

Sidan är under uppbyggnad. 

På Ljusdals kyrkogård erbjuds kist- och urngravar, minneslund, askgravlund och askgravplats. 

Sidan är under uppbyggnad.

Sidan är under uppbyggnad. 

Sidan är under uppbyggnad. 

Måns Jonsson var den förste som begravdes i Rullbo. Foto: Ann-Christin Hansson

En person som avled sommaren 1865 på Rullbo bys fäbodvall Risåsen skulle föras till begravningsplatsen vid Los kyrka. Hettan var stark och inga hästar fanns som kunde föra den döde på släpbår till Los. I stället bereddes en tillfällig grav i en skogsbacke utanför Rullbo, i väntan på vinterföre för vidare transport till Los. Vidaretransporten uteblev dock och byborna fick begravningsplatsen utsedd till permanent år 1866.

Innan senaste gravsättning 1946 har drygt 60 personer gravsatts här. Minst 44 gravkullar och 20 gravvårdar, både träkors och gravstenar, kan skådas. På de högre träkorsen finns en liten klots överst som skyddar ändträet.

I den kulturhistoriska bedömningen i vård- och underhållsplanen från år 2003 kan man läsa att ”Begravningsplatsen måste betraktas som en av de bäst bevarade äldre begravningsplatserna inom Los-Hamra socken.

Rullbo begravningsplats ligger strax öster om Rullbo samhälle, på norra sidan om vägen till Los. Från landsvägen leder en trappa med räcke fram till den branta gångstig som fortsätter upp till begravningsplatsen.  

Enkla träkors utmärker flera av gravarna på Råberget. Foto: Ann-Christin Hansson

Sidan är under uppbyggnad. 

Foto: Ann-Christin Hansson

Begravningsplatsen togs sannolikt i bruk i juni 1843 eftersom detta är det tidigaste år det omnämns i kyrkböckerna att någon gravsatts i byn.

Efter slutet av 1920-talet eller 1930-talets början upphörde begravningarna i Sandsjö. Under 1940-talets slut diskuterades huruvida begravningsplatsen eventuellt skulle flyttas eftersom den var dålig. Möjligen var det då den fick sin nuvarande utformning. År 1990 togs begravningsplatsen åter i bruk då en gravsättning skedde och en gravsten restes på platsen. 

Begravningsplatsen omgärdas av en granhäck och på dess sydvästra sida finns en öppning med två vita trägrindar mot vägen genom byn. De grusade gångarna formar ett kors och på platsen finns ett ca 4,5 meter högt svartmålat träkors.

Sandsjö bys begravningsplats hittar vi mitt i byn, alldeles intill byvägen (Sandsjövägen).

Sidan är under uppbyggnad. 

Sidan är under uppbyggnad. 

Sidan är under uppbyggnad. 

Begravningsverksamhet

Begravningsverksamhet kallas det arbete som omfattar begravningsplatser med gravplatser, vissa transporter av stoft, samt kremering. I Ljusnans pastorat och på de flesta platser i landet är det Svenska kyrkans församlingar och pastorat som sköter begravningsverksamheten. 

Ljusnans pastorats uppgifter och ansvar i begravningsverksamheten 

  • förvalta de allmänna begravningsplatserna  
  • se till att det finns tillräckligt många gravplatser 
  • erbjuda gravplatser och andra gravanläggningar för gravsättning
  • erbjuda särskilda gravplatser för dem som inte tillhör ett kristet trossamfund
  • erbjuda en lokal förvaring av kistlagt stoft 
  • sköta kremering  
  • sköta gravsättning
  • erbjuda en lokal utan religiösa symboler för begravningsceremoni.  

Ljusnans pastorat har personal som sköter arbetet 

Det är huvudmannen som har personal, byggnader, maskiner och allt annat som behövs för begravningsverksamheten. Personalen sköter begravningsplatsernas allmänna delar och har viss tillsyn över gravplatserna. Däremot sköter personalen inte om enskilda gravplatser som har gravrättsinnehavare. 

Verksamheten finansieras med begravningsavgiften

Alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en beskattningsbar inkomst, betalar en begravningsavgift som finansierar begravningsverksamheten.   

Sommarblommor på skötselgravar

Sommarblommor på skötselgravar

I juni varje år planteras sommarblommorna på de gravplatser som sköts av kyrkan. Nedan kan läsa vilka sommarblommorna är 2023.