Gren & Stråhle-orgeln i Ljusdals kyrka efter renoveringen 2015.
Foto: sklr.se

Orgelrestaureringsprojektet

2013 startade orgelrestaureringsprojektet i Ljusdals församling.

BAKGRUND
 

År 1765 uppfördes en orgel i Ljusdals kyrka, byggd av orgelbyggarna Jonas Gren & Peter Stråhle från Stockholm. Orgeln kom att användas fram till 1931, då den, trots vissa protester, plockades ned och ersattes med en orgel tillverkad av firman E.A. Setterquist & Son från Örebro, vilken sattes upp bakom 1700-talsorgelns fasad. Med tiden har dock Gren & Stråhleorgeln blivit allt intressantare eftersom de gamla orglarna från 1600- och 1700-tal blivit allt sällsyntare. Frågan om återuppförande av Gren & Stråhleorgeln samt återställning av Setterquistorgeln har aktualiserats över många år, och under år 2013 drog projektet äntligen igång.

ÅTGÄRDER

Projektet bygger på ett omfattande restaureringsprogram som gjordes av Niclas Fredriksson (Riksantikvarieämbetet) 2003. Setterquistorgeln behölls på samma plats medan orgelfasaden, vilken ursprungligen tillhör Gren & Stråhleorgeln, flyttades mot läktarbarriären och bakom den återuppsätts 1700-talsorgeln.
Gren & Stråhle från 1765, mekanisk, 13 stämmor. Många delar har bevarats i kyrkobyggnaderna, periodvis tyvärr under mindre lämpliga förhållanden. Vid rekonstruktionen har största möjliga mängd originalsubstans reparerats och återinsatts. Delar som behövde rekonstrueras på nytt tillverkades av traditionella material, konstruktioner och ytbehandling.
E.A. Setterquist & Son från 1931, mekanisk - pneumatisk, 33 stämmor. Efter 1950-talets försök att ”barockisera” romantiska instrument saknade denna orgel sina karaktäristiska stämmor. Vid restaureringen återställdes den till sin ursprungliga disposition (sammansättning av stämmor i orgel) från 1931. Dessutom har den försetts med ett nytt kombinationssystem vilket gör det möjligt för organisten att på förhand programmera kombinationer av stämmor för framförandet av repertoaren.
I övrigt renoverades läktarmiljön så att kör och instrumentalister skulle få plats.

"ORGELCENTRUM" LJUSDAL

”Få församlingar i Sverige äger så goda förutsättningar för ett rikt och varierat musikliv vid gudstjänster och konserter som Ljusdal. Förutom kororgeln äger församlingen två historiska orglar representerande helt olika epoker och klangvärldar”, framhåller Niclas Fredriksson i sin utredning.
F.d. landshövdingen Jan Rydh fick av församlingen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett restaureringsprojekt, främst av en återinstallation av Gren & Stråhleorgeln. Slutsatsen i detta arbete blev att orglarna i Ljusdals kyrka kan komma att utgöra en unik och värdefull förutsättning för utveckling av såväl musikliv som andra samhällsområden både lokalt, regionalt och även nationellt.
Vi hoppas att många intresserar sig i projektet så att olika sorters evenemang såsom konserter, regionala samarbeten med kultur- / musikskolor och masterclass kan arrangeras för att bidra till Ljusdals kultur- och näringsliv.


Läs Jan Rydhs slutrapport om orglarna i Ljusdal här!