Fastighetsförsäljning föreslås inom Ljusnans pastorat

Nyhet Publicerad

Ett förslag till lokalförsörjningsplan för hållbar resursanvändning har tagits fram i Ljusnans pastorat. I lokalförsörjningsplanen framgår att pastoratet har ett överskott av fastigheter i förhållande till verksamhet, nyttjandegrad och kostnadsutveckling. Åtgärder som föreslås handlar exempelvis om fastighetsförsäljning och uthyrning. Kyrkofullmäktige ska fatta beslut om lokalförsörjningsplanen den 8 juni.

Kyrkofullmäktiges mål är att kostnaderna för fastigheter, exklusive arbetskraftskostnader, inte ska vara högre än 20 procent av intäkterna från kyrkoavgifter.

- Som de ser ut nu, försommaren 2023, ligger fastighetskostnaderna på cirka 27 procent av kyrkoavgiftsintäkterna. Ska vi ha en ekonomi i balans och kunna bibehålla personalen för att både bedriva den verksamhet vi har idag, och utveckla den, måste kostnaderna för fastigheter minska, säger Marit Holmstrand, kyrkorådets ordförande, Ljusnans pastorat.

I en åtgärdsplan för minskade fastighetskostnader föreslås bland annat att: 

  • Tre markområden i vardera Färila, Tallåsen och Ljusdal ska säljas inom ett år.

  • Ramsjö församlingshem och Tandsjöborgs kapell ska säljas inom tre år. 
  • Komministerbostaden i Ljusdal ska utredas för försäljning inom tre år.
  • Klockaregården alternativt Pastorsexpeditionen i Färila ska utredas för försäljning inom tre år. 
  • Järvsö prästgård och Sturmsgården utanför Tallåsen ska ses över för alternativ.  

Ett led i arbetet att bedöma lokalbehov har varit att varje församling fått titta på sin utveckling och behov av lokaler och byggnader fram till år 2029.  

- Församlingarnas bedömning pekar på ett stort överskott av samlingslokaler och kvadratmeteryta. I dagsläget har vi en uppskjuten underhållsskuld på 17 miljoner kronor utöver kyrkobyggnader, säger Jan Bonander, kyrkoherde, Ljusnans pastorat. 

Förslagen i åtgärdsplanen innebär en minskning av lokalyta med cirka 1 500 kvadratmeter fram till år 2029. 

- Vi står inför att många fastigheter kräver underhåll och då behöver vi tänka på hur en hållbar framtid ska se ut i vårt fina pastorat Jag ser mina medarbetare och alla verksamheter vi erbjuder barn och unga, församlingsmedlemmar och medborgare som mycket viktigare än att behålla fastigheter som nyttjas lite och kostar mycket, säger Jan Bonander.    

Varför behöver Ljusnans pastorat en lokalförsörjningsplan? 

Kyrkoordningen säger att varje pastorat, eller församling som inte ingår i ett pastorat, ska ha en lokalförsörjningsplan. Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg att använda för planering av verksamheter i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara. 

Kontakt

Jan Bonander, kyrkoherde: 070-362 20 46
Marit Holmstrand, kyrkorådets ordförande: 070-566 77 55