Visselblåsarfunktion

Visselblåsare är en benämning på en person som rapporterar allvarliga oegentligheter eller missförhållanden, oftast på sin egen arbetsplats. Ljusnans pastorat har en visselblåsarfunktion dit det går att anmäla misstankar om oegentligheter eller missförhållanden inom pastoratets verksamheter. Visselblåsarärenden tas emot och bedöms av en extern part.

Vanliga frågor och svar

Visselblåsaren kan anmäla anonymt. Vem som står bakom anmälan förmedlas alltså inte, även om det skulle vara känt för utredaren. Efter handläggningen raderas ärendet ur databasen. Om ärendet behöver utredas vidare sparas nödvändig information utanför databasen. Information förstörs och anonymiseras så snart det med hänsyn till utredningen är möjligt. 

Undantaget är om ärendet resulterar i en brottsutredning då man som uppgiftslämnare kan komma att kallas som vittne. 

Visselblåsare skyddas enligt Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.

Visselblåsarfunktionen finns för att motverka att allvarliga oegentligheter får fäste inom Ljusnans pastorat. Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Ljusnans pastorat.

Visselblåsarfunktionen ska användas för att anmäla allvarliga missförhållanden inom pastoratet där det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Det kan till exempel handla om korruption och mutor, eller att en person i ledningen har missbrukat sin ställning. Det kan även handla om enskildas liv och hälsa, som till exempel stora brister i säkerheten inom pastoratet, eller allvarliga former av diskriminering eller trakasserier.

Visselblåsarfunktionen ska användas i de fall där det inte hjälper, eller är lämpligt, att rapportera på annat sätt.

Allmänt missnöje med något inom pastoratets verksamheter är inte en visselblåsning i lagens mening.

Förhållanden som enbart rör en persons egna arbets- eller anställningsförhållanden omfattas normalt sett inte av skyddet som visselblåsarlagen ger. Sådana frågor hanteras på ordinarie sätt enligt arbetsrätten och arbetsmiljörätten.

Har du frågor om ditt eget arbete eller om din anställning, vänd dig till din chef eller till facklig företrädare.

De personer som kan anmäla och är skyddade av lagen är, något förenklat:

  • arbetstagare
  • volontärer
  • praktikanter
  • personer som annars utför arbete under pastoratets kontroll och ledning
  • egenföretagare.

Även den som söker arbete och den som söker volontärarbete eller praktik kan anmäla.

De som slutat vara verksamma inom Ljusnans pastorat kan anmäla sådant som de fick information om under sin tid som verksamma.

Anhöriga, vårdnadshavare, deltagare, politiskt förtroendevalda, pastoratsbor med flera kan inte anmäla i visselblåsarfunktionen och få det skydd som lagen ger.

Anmälningarna går till en extern part som gör en första bedömning. De anmälningar som faller inom ramen för visselblåsarfunktionen och som gäller misstanke om allvarliga oegentligheter utreds därefter av den externa parten.

När utredningen är färdig skickas den till Ljusnans pastorat för vidare hantering och diarieföring. En färdig utredning räknas som allmän handling och kan begäras ut.

Det finns två digitala alternativ för att göra en anmälan:

  1. Kopiera följande länk i adressfältet i din webbläsare. Använd en privat dator, ej pastoratets dator eller nätverk:  https://lantero.report/new/ljusnanspastorat 
  2. Skanna QR-koden nedan: 
QR-kod för anmälan om misstankar om oegentligheter eller missförhållanden inom Ljusnans pastorat.

Om du vill lämna en anmälan per telefon, ring 020-899 433.

Ring samma nummer om du vill boka ett fysiskt möte för att göra din anmälan.