Hållbar utveckling

”Hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN:s världskommission för miljö och utveckling 1987).

Begreppet hållbar utveckling används för att visa en önskvärd samhällsutveckling och innefattar enligt FN tre dimensioner: den ekologiska, ekonomiska och sociala.

Inom Svenska kyrkan lyfter vi också en fjärde dimension, den andliga och existentiella. Vi baserar det på FN:s barnkonvention, som är lag i Sverige, vilken betonar barnets rätt till andlig utveckling och andlig välfärd. Världshälsoorganisationen, WHO, talar om hopp, harmoni, helhet, meningsfullhet, förundran, andlig kontakt, personlig tro och gemenskap som nödvändiga villkor för existentiell hälsa. För en kristen kyrka är detta centrala värden. 

Ljusnans pastorats arbete för hållbar utveckling, några exempel:

Elbilar, eldriva gräsklippare och andra eldrivna trädgårdsmaskiner minskar utsläppen och ger mindre klimatpåverkan än motsvarande bensin- och dieselfordon sett ur ett livscykelperspektiv. Dessutom skapar vi tystare, trevligare och hälsosammare miljö på våra kyrkogårdar och bidrar med det i samhället i stort. 

Ljusnans pastorats elbilar används till exempel av prästerna som åker till våra kyrkor för begravningar, dop, vigslar och gudstjänster. Bilarna används också av musiker och annan personal inom ramen för deras arbete. 

Eldriven lövblås

Ljusnans pastorat köper större delen av kaffet från Rävgrytets kafferosteri i Järvö. De i sin tur köper kaffebönor från små odlingar runtom i världen.

  

Agenda 2030 - globala målen för hållbar utveckling.

Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som ska hjälpa vid planering av verksamheter i lokaler som är ändamålsenliga och långsiktigt hållbara. I lokalförsörjnignsplanens inriktningsmål är tre Agenda 2030-mål vägledande: 

Mål 7 Hållbar energi för alla 

Mål 7 handlar om att alla människor ska ha tillgång till, och ha råd med, tillförlitlig, hållbar och modern energi. Den slags energi som hämtas från förnybara källor som vatten, vind och sol. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster utan att vi skadar vår planet.

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 11 handlar om att göra städer och samhällen inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Det omfattar exempelvis hållbar planering, renovering och byggande av exempelvis samlingslokaler, bostäder, arbetsplatser och offentliga platser som parker och torg.   

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Mål 13 handlar om att minska mänsklig klimatpåverkan och begränsa negativa klimateffekter. Klimatförändringarna är ett hot mot hela vår civilisation och orsakar exempelvis torka, vattenbrist, bränder, översvämningar och kollapsade ekosystem.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en handlingsplan med 17 globala mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agendans mål omfattar alla tre dimensioner av hållbar utveckling; ekonomisk, social och miljömässig.

När antogs lokalförsörjningsplanen?

Ljusnans pastorats lokalförsörjningsplan antogs av kyrkofullmäktige 8 juni 2023.

Nya vaktmästeribyggnaden i Ljusdal

I slutet av 2023 flyttar vaktmästeriet in i nybyggda lokaler vid Ljusdals kyrka och kyrkogård. Nybygget har pågått under året och har helt igenom byggts klimat- och miljösmart enligt principen om universell utformning, det vill säga att skapa lösningar som fungerar för så många som möjligt redan från början.

Nya vaktmästeriet är ett så kallt passivhus, ett lågenergihus som minimerar värmeförluster genom klimatskal och ventilation. Passivhus byggs med ett lufttätt och välisolerat ytterskal samt en mekanisk ventilation med en effektiv värmeåtervinning.

Varför bygga nytt vaktmästeri?

Den tidigare vaktmästeribyggnaden var uttjänt och inte heller godkänd av arbetsmiljöskäl. En renovering av gamla vaktmästeriet skulle ha blivit dyrare än att bygga nytt.

Rullstolsanpassat tvättställ