Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Som anhörig är en ofta i chocktillstånd när ett dödsfall inträffat. Det kan vara bra att veta att kremering eller gravsättning enligt lag måste ske inom 30 dagar. Gravsättningen av en urna kan däremot ske inom ett år efter kremering. Begravningsbyrån hjälper till med att lösa praktiska frågor. Du kan även få träffa en präst för att prata om begravningsgudstjänstens.

Om begravning och Mina önskemål

Skriften Om begravning riktar sig till alla som har frågor om hur begravningar fungerar i Sverige. Den förklarar vad begravningsverksamhet är och vad som ingår i begravningsavgiften.

I mitten av skriften finns ett särskilt avsnitt som heter Mina önskemål. Tanken är att där kan man berätta hur man tänker sig sin egen begravning – till stöd för sina anhöriga.

För att undvika oenighet mellan anhöriga är det viktigt att skriva ner önskemålen om sin egen begravning och göra dem kända för någon eller några i sin närmaste krets. Att fylla i uppgifterna i detta häfte är ett sätt att göra sina önskemål kända.

Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller, vid en olycka, polisen hand om. De ombesörjer att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om köp av kista. Man kan istället i lugn och ro planera för begravningen. Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked - döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd i det svåra och smärtsamma avskedet. 

En första åtgärd

Förr i tiden gick man alltid direkt till prästen när någon dog. Idag anmäler man dödsfallet till den lokala skattemyndigheten. Det kan vara en bra första åtgärd om man vill få igång processen. De utfärdar gravsättnings- och kremeringsintyg som krävs för en begravning. Från skattemyndigheten får man också andra handlingar som registerutdrag (behövs vid bankkontakter), dödsfallsintyg och släktutredning (behövs vid bouppteckning).

Kontakta församlingen

Det bästa är om de anhöriga själva kontaktar församlingen och den präst som önskas förrätta begravningen. Då kan datum för begravningsgudstjänsten bokas tillsammans och anhöriga får redan från början veta att de får den präst som önskas. Präst och tid för begravningsgudstjänst behöver inte bokas genom en begravningsbyrå.

Samtal med präst eller diakon

Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. 

Det finns inget rätt sätt att sörja. Vi gör det alla på vårt eget vis och det ena är inte bättre eller sämre än något annat. Vi behöver förstå och acceptera att vi hanterar vår sorg olika. Den kan visa sig i form av uppgivenhet och förtvivlan över det som aldrig blev sagt eller gjort, kanske vrede över att bli lämnad. Vi kan också känna lättnad, om den som avlidit varit sjuk länge och döden kommer som en befrielse.

Begravning och Gravskötsel 

Begravningsavgiften finansierar:

 • Grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats
 • Gravrätt i 25 år
 • Gravsättning
 • Kremering
 • Transport av kistan från bisättningslokal till begravningsceremoni, till krematorium och till begravningsplats
 • Bisättningslokalen, lokalen för förvaring och visning av stoftet
 • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler
 • Skötsel av kyrkogårdens/begravningsplatsens allmänna ytor, vård och underhåll- även av kulturhistoriskt värdefulla gravvårdar som återlämnade till begravningsverksamheten


Dödsboet betalar för:

 • Kista och svepning
 • Kistdekoration
 • Urna
 • Annonsering
 • Transport av kistan till bisättningslokalen
 • Begravningsceremoni (Se rubrik Medlem i Svenska Kyrkan nedan)
 • Minnesstund
 • Gravsten
 • Skötsel av graven


Begravningsverksamheten står för skötsel av kyrkogårdarnas allmänna ytor, men kan erbjuda följande tjänster:

 • Grundskötsel - Vårstädning, putsning av gräs runt gravstenen och höststädning: 250 kr/år
 • Skötsel och plantering - Röda begonier i planteringslåda. Grundskötsel ingår: 600-900 kr/år


Detta får Du göra själv:

 • Ordna med svepning/svepdräkt
 • Använda eget bårtäcke 
 • Arrangera borgerlig begravningsceremoni
 • Bära och transportera kistan
 • Dekorera kistan
 • Formulera dödsannonsen
 • Hjälpa till i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Ordna minnesstunden/samkvämet
 • Ta med egen jord till mullpåkastning vid begravningsgudstjänst


Särskilda villkor: 

 • Tillverka och välja kista och urna
 • Lägga saker i kistan eller urnan
 • Välja musik och sång, musiker och sångare
 • Spela själv i kyrka, kapell eller ceremonilokal
 • Gravsätta, själv strö askan i hav eller natur
 • Själv sänka kistan eller urnan
 • Tillverka och själv välja grav­sten, gravanordning


Detta får Du inte göra själv:

 • Öppna grav på allmän begravningsplats
 • Gravsätta i familjegrav utan tillstånd
 • Kremering 
 • Själv gräva ned eller strö askan i minneslunden 
 • Flytta kista eller urna efter gravsättning mellan gravplatser eller en urna från en grav till en minneslund 


Medlem i Svenska kyrkan

För sina medlemmar står Svenska kyrkan för gudstjänstlokal, präst, musiker och kyrkvaktmästare. 
Sjukvårdshuvudmännen, landstinget och kommunen ansvarar för bårhusen.

Begravningsverksamheten tar över ansvar och kostnader för den döde i samband att den lämnas över i kista till någon av våra bisättningslokaler. Vi transporterar kistan till ceremonilokalen. Vår församling erbjuder för Svenska kyrkans medlemmar våra kyrkor eller någon av begravningsverksamhetens lokaler. Efter ceremonin tar vi över ansvaret för kistan för jordbegravning utan ceremoni eller för kremering och urnnedsättning. Hos vår begravningsverksamhet tar vi ut kistan till graven och sänker ner den direkt efter att begravningsceremonin är avslutad i kyrkan eller i våra ceremonilokaler.
På så sätt kan man besöka graven efter minnesstund för ytterligare avsked.

Även personer som inte är medlemmar i Svenska kyrkan kan begravas i kyrkan, självfinansierat. Kontakta pastoratets kyrkoherde.

 

Information

För att läsa mer om begravning, klicka här

Kontakta pastorsexpeditionen om du har frågor eller funderingar, telefon 0651-76 80 60, vardagar kl 08:00-12:00.