Foto: Josefine Pettersson

Val av gravplats

När någon nära anhörig gått bort är det många svåra beslut som måste tas. Ett av dem är var den avlidne ska ha sin sista viloplats. Om inte han eller hon uttryckt sin egen vilja måste de närmast anhöriga bestämma detta.

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till vid valet av gravplats, vilket bör ske i god tid före gravsättning. Kontakta oss för överenskommelse om ett möte.

Våra kyrkogårdar är mer eller mindre planerade i olika områden avsedda för olika typer av gravskick. Valet av gravplats är beroende av om kista eller urna skall gravsättas. En familjegrav eller släktgrav kan användas under flera generationer. Diskutera med kyrkogårdsförvaltningen vilka möjligheter för återanvändande som gäller i just ert fall. 

Att tänka på när du väljer gravplats

De olika typerna av gravplats har olika möjligheter och begränsningar. Det viktigaste när du väljer gravplats är att i största möjliga mån följa den avlidnes önskan. Men det kan också vara bra att fundera över vilket ansvar du som anhörig är beredd att ta vad gäller skötseln av gravplatsen, såväl idag som i framtiden.

Gravsättning 

Tänk noga igenom hur gravsättningen önskas eftersom den är slutgiltig. Jordbegravning och kremation ska ske inom en månad efter dödsfallet (enligt Begravningslagen). En urna får, enligt lag, stå kvar hos krematoriet eller kyrkogårdsförvaltningen i ett år efter kremation.

Gällande lagstiftning värnar starkt om gravfriden. Att få flytta gravsatt stoft eller aska är i det närmaste uteslutet. Därför tillåts flyttning endast i sällsynta och mycket speciella fall.

Kistgravplats

Vid jordbegravning upplåtes normalt kistgravplats för minst två kistor. Gravrättstiden är 25 år. En gravrätt förlängs då ytterligare gravsättning sker.

Foto: Josefine Pettersson

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning (gravsten)* och plantera på gravplatsen. Kontakta alltid kyrkogårdsförvaltningen innan beställning av gravanordning sker eller innan förändring planeras. Det finns särskilda kvartersbestämmelser som reglerar gravanordningars storlek, utseende, material med mera.

*Vid nymontering eller komplettering av namn/ommontering av gravanordning/gravsten ska gravvårdsansökan lämnas in och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen.

Urngravplats (Urnlund)

Om urna skall gravsättas upplåtes i första hand rätten till en urngrav. Om efterlevande maka eller make i framtiden önskar att bli gravsatt i kista upplåtes en kistgravplats för gravsättning av urnan.

På flera av våra kyrkogårdar finns separata kvarter upprättade för urngravar. I en urngrav kan flera urnor placeras. En gravrätt förlängs då ytterligare gravsättning sker. Förnyelse kan tecknas då gravrätten upphör. 

Urngravplats. Foto: JS Sverige AB

Gravrättsinnehavaren får sätta upp gravanordning (gravsten)* och plantera på gravplatsen. Kontakta alltid kyrkogårdsförvaltningen innan beställning av gravanordning sker eller innan förändring planeras. Det finns särskilda kvartersbestämmelser som reglerar gravanordningars storlek, utseende, material med mera.

*Vid nymontering eller komplettering av namn/ommontering av gravanordning/gravsten ska gravvårdsansökan lämnas in och godkännas av kyrkogårdsförvaltningen. 

Gravanordningsansökan

Ansökningsblankett för montering av eller åtgärder med gravsten (pdf)
Skrivs ut och skickas ifylld med post.

Ansökningsblankett för montering av eller åtgärder med gravsten (word)
Fyll i digitalt och skicka med e-post.

Minneslund

Minneslunden är ett gemensamt gravområde där askan efter den avlidne sätts ned anonymt. Platsen har ingen gravrätt och de anhöriga vet inte var stoftet är gravsatt eftersom de ej får närvara vid nedsättningen av askan.

Besökare kan sätta blombuketter och gravljus på särskild anordnad smyckningsplats. I minneslunden finns inte möjlighet till långvarig gravsmyckning, t.ex gravlyktor, vinterdekorationer och sådant som är brukligt på enskilda gravar. Minneslunden vårdas av kyrkogårdsförvaltningen.

Då askan efter den avlidne jordats i minneslund, sänder kyrkogårdsförvaltningen ett minnesblad till de anhöriga. Under vintern jordas inga askor och på grund av det kan det ta viss tid innan minnesbladet kommer.

För minneslundarna på Skogskyrkogården och Lidhults kyrkogård gäller att namnen på de gravsatta antecknas i en särskild minnesbok som finns i gravkapellet respektive Lidhults kyrka. För minneslunden i Angelstad gäller att den är helt anonym. Även födelsedatum och datum för dödsfallet antecknas i minnesboken.

Askgravplats

Askgravplatser är ett av de nyaste gravskicken som finns i landet idag. För askgravplatser gäller att gravplatsen upplåts med 25-årig gravrätt, att anhöriga får delta vid urnsättning, att namnet samt datum för födsel och död på den avlidne kan sättas på en platta i anslutning till gravplatsen.

Väljer man denna form av gravplats skall man tänka på att man samsas med andra sörjande och därför ska man undvika extra dekorationer. För platta och skötsel av planterings- och smyckningsyta tas en avgift ut som skall motsvara självkostnad för de 25 år som gravrätten gäller. 

Läs mer om vad som gäller för våra askgravplatser i respektive folder

Askgravplats kv 04 (pdf)

Askgravplats kv 23 (pdf) 

Foto: Josefine Pettersson

Muslimsk gravplats 

Det muslimska kvarteret även kallat nr 24 anlades under åren 2004 – 2007. Första gravsättning skedde 2007. Under 2008 monterades staketet som omgärdar kvarteret. Det är beläget i en norrsluttning med utsikt mot de kommunala dagvattendammarna och Annelundsvägens villor.

Det är kyrkogårdens första och hittills enda muslimska gravkvarter. Det ramas in av naturmark och naturlika planteringar. Gravarna är orienterade så att ansiktet är vänt mot Quilba som ligger i Mekka.

Kvarteret är besatt med gravar i enkla rader. Gravplatserna är avsedda för både stående och liggande gravvårdar. Gravens storlek är 3,0 x 1,25 meter. Möjlighet till gravsättning av make och maka (s k dubbelgrav) i gravarna intill varandra finns. Det måste dock meddelas att så önskas till kyrkogårdsförvaltningen inför gravsättningen av den först avlidne. Detta gör att det antingen står eller ligger en gravsten/vård per gravplats (ett namn) eller en gemensam gravsten per gravplats då gravplatsen är för både make/maka. Vid dubbelgrav blir gravplatsens storlek 3,0 x 2,5 meter.

Icke muslimer får ej gravsättas inom gravkvarteret.

Läs mer om bestämmelser i vår folder (pdf)

Familje- eller släktgrav

En familje- eller släktgrav kan användas under flera generationer. Kontakta gärna kyrkogårdsförvaltningen för ytterligare information om vilka möjligheter för återanvändande som gäller i just ert fall.

Spridning av aska

Önskar man sprida askan i naturen eller havet måste tillstånd för detta inhämtas hos Länsstyrelsen i det län där askan önskas spridas. För Ljungby kommun/Kronobergs län är det Länsstyrelsen i Skåne län som ska kontaktas.

Mina önskemål

För att underlätta för anhöriga och undvika oenighet är det klokt att skriva ner de önskemål du har kring din begravning och ge till någon du litar på. Att fylla i uppgifterna i häftet Mina önskemål är ett sätt att göra dina önskemål kända. Du kan fylla i uppgifterna direkt i datorn och sedan skriva ut eller skicka dokumentet. Du kan även skriva ut dokumentet och fylla i uppgifterna för hand. 

Mina önskmål (pdf)