Foto: Maria Svensk

Stagade gravstenar

Ljungby kyrkogårdsförvaltnings arbete fortgår med att kontrollera och prova gravstenarna på kyrkogårdarna i Ljungby pastorat.


En femtedel av kyrkogårdsförvaltningens gravstenar provas varje höst och detta sker i femårsintervaller. Klarar inte gravstenen provningskraven, vilket innebär:

  • saknar dubbning
  • har bristfällig dubbning
  • lutar kraftigt
  • saknar förankring i marken

stagar vi den med hjälp av stolpe och band så att den inte kan falla omkull och därmed välta och skada personal, allmänhet och egendom. Dessutom finns det risk att gravstenen går sönder när den faller. Endast i nödfall lägger vi ned gravstenar. Respektive gravrättsinnehavare kontaktas via brev efter att provning och stagning är utförd. Kyrkogårdarna som detta gäller för är Skogskyrkogården, Ljungby gamla, Angelstad, Annerstad, Annerstads gamla, Torpa, Lidhult, Lidhults gamla, Odensjö och Vrå.

Foto: Maria Svensk/IKON

Riktlinjer

Ljungby pastorats kyrkonämnd har beslutat att vi ska följa Centrala gravvårdskomitténs, CGKs, riktlinjer som gäller för montering, provning och åtgärder. Detta för att vi ska uppfylla de arbetsmiljökrav som gäller på en begravningsplats.

Centrala Gravvårdskommitténs riktlinjer, CGKs, riktlinjer (pdf)

En gravstens olika beståndsdelar. Källa: CGK - Montering och provning av gravvårdar Tredje upplagan, 2012-09-03

Gravrättsinnehavarens ansvar

Det är gravrättsinnehavarens ansvar att hålla gravplatsen i ordnat och värdigt skick. Detta omfattar att gravanordningen, det vill säga gravstenen, inte utgör något hot mot arbetsmiljön och säkerheten på gravplatsen (enligt 7 kap. 30 § begravningslagen). Därför är gravrättsinnehavarens skyldighet att bekosta nödvändiga åtgärder med gravstenen. Arbetet handlar i de flesta fall om att ommontering, ny dubbning och ny förankring av gravstenen behöver utföras för att erhålla den stabilitet som anges i CGKs riktlinjer. 

Åtgärda osäkra gravstenar

Från 2015-01-01 erbjuder kyrkogårdsförvaltningen att åtgärda osäkra gravstenar mot självkostnadspris. Kyrkogårdsförvaltningen väljer den mest lämpliga metoden för respektive gravsten. Information om detta får den som är registrerad gravrättsinnehavare till gravplats med stagad gravsten.  

Prislista gravstensåtgärder (pdf)