Lummig och parkliknande med kulturhistoriska värden.
Foto: Josefine Pettersson

Skogskyrkogården, Ljungby

Skogskyrkogården i Ljungby är en relativt ung kyrkogård från 1920-talet som ger ett lummigt och parkliknande intryck och präglas av sitt tallbestånd men också av exotiska träd, buskar, perenner och vattendrag.

På 1910-talet började diskussionerna i Ljungby om hur man skulle kunna utvidga Ljungby kyrkas kyrkogård då det började bli platsbrist. Man bestämde då att anlägga ny kyrkogård på annan plats.

Skogskyrkogården i Ljungby invigdes den 30 oktober 1921. Arkitekten Sigurdh Lewerentz gjorde de första skisserna. Han är arkitekt till flera av landets skogskyrkogårdar, bl a Stockholms skogskyrkogård.

Skogskyrkogården i Ljungby domineras av ursprunglig tallskog och har inbjudit till utformning med mera friväxande växtmaterial och sammanhängande gräsmattor. Kyrkogårdens första anlagda del speglar 1920-talets kyrkogårdsarkitektur med regelbundna gravkvarter och gravplatser i grus med stenramar och infattningshäckar. Utvidgningar av kyrkogården har skett i etapper. Minneslunden anlades 1995.

Virtuell rundvisning
Här kan Du se våra kyrkogårdar virtuellt i datorn och i mobila enheter. Om man är rörelsehindrad kan man se om det är möjligt att göra ett besök, om inte, får man ändå se hur det ser ut!

Att familjer bor utspritt blir allt vanligare, och idag är det inte alls ovanligt att den avlidne är den enda som stannat kvar på orten. Här kan man, oavsett årstid eller vart man bor, se hur kyrkogårdens olika delar ser ut då man ska komma överens om en gravplats för den avlidne.

Klicka här för att virtuellt besöka Ljungby skogskyrkogård 

Det senaste gravkvarteret för kistor anlades år 2000 och skiljer sig något från övriga delar på kyrkogården genom att det är fler lövträd. Kvarteret har typisk gestaltning från tiden kring millenieskiftet med exotiska träd och buskar i kombination med perennplanteringar samt dammar med näckrosor och andra vattendrag. Detta bidrar till den biologiska mångfalden och upplevelsen av kyrkogården.

Den första askgravplatsen anlades 2007 som ett gravröse på ”urnkullens” topp. Under 2013 togs den andra askgravplatsen i bruk. Den karakteriseras av en kristallpelare och en häck av murgröna. Den finns i kyrkogårdens södra del.

Inom kyrkogården finns också sedan 2007 ett muslimskt gravkvarter.

Gravkapellet

Skogskyrkogården saknade en tid byggnad, där begravningsgudstjänst kunde hållas, men 1929 uppfördes ett begravningskapell ritat av länsarkitekt Th Bergentz. En klockstapel uppfördes 1964 i anslutning till gravkapellet.

Annelundskyrkan

Kring 1950-talet ökade behovet av ett större begravningskapell och bättre förvaltningslokaler, det dröjde dock till 1972 innan Annelundskyrkan kunde invigas. Intill Annelundskyrkan finns Annelundsgården där, t ex minnesstunder, hålls.

Begravningsmuseet

År 2000 omplacerades Mariakyrkan på Skogskyrkogårdens område och tjänstgör nu som Begravningsmuseet i Ljungby. Byggnaden inrymmer också personalutrymmen.

Utbyggnad och renovering

Under 2013-2014 byggdes nya verksamhetslokaler i kyrkogårdens norra del och renovering skedde av Annelundskyrkan med intilliggande lokaler. I de nya verksamhetslokalerna ryms också ett garage till Begravningsmuseets bil och vagn. Garaget är i glas så besökare ges tillfälle att när som helst titta in.