Meny

Odensjö kyrkogård

Odensjö kyrkogård har ett medeltida ursprung och är tillsammans med kyrkan mycket vackert belägen, på den s k Kyrkudden, intill sjön Bolmen centralt i Odensjö by.

Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur som är uppförd 1877 enligt inskription på grindstolparna "Muren lagd anno 1877". Runtom växer en trädkrans av hästkastanjer planterad under 1900-talet. Längs gången upp mot kyrkan växer parklind och på Kyrkudden växer ett bestånd av rönn.

1922 utvidgades kyrkogården mot väster. Förändringar av gravkvarterens indelning har också skett under 1900-talets mitt. Gravvårdarna på kyrkogården är av varierande sort. Vanligast är gravvårdar huggna i sten, men det finns också tre järnkors på kyrkogården. Två av dessa är borttagna från sina gravplatser. 

Gravstenar från 1700-talet

De äldsta gravstenarna är från 1700-talet och består av oregelbundet formade naturstenshällar med enkla inskriptioner av initialer och årtal och som troligtvis varit stående. Dessa är borttagna och står placerade längs med kyrkogårdsmuren i kyrkogårdens östra del. En stor mängd gravstenar är monumentala obeliskformade eller högresta med spetsformade krön och huggna i diabas.