Foto: Josefine Pettersson

Odensjö kyrkogård

Odensjö kyrkogård har ett medeltida ursprung och är tillsammans med kyrkan mycket vackert belägen, på den s k Kyrkudden, intill sjön Bolmen centralt i Odensjö by.

Kyrkogården omgärdas av en kallmurad stenmur som är uppförd 1877 enligt inskription på grindstolparna "Muren lagd anno 1877". Runtom växer en trädkrans av hästkastanjer planterad under 1900-talet. Längs gången upp mot kyrkan växer parklind och på Kyrkudden växer ett bestånd av rönn.

1922 utvidgades kyrkogården mot väster. Förändringar av gravkvarterens indelning har också skett under 1900-talets mitt. Gravvårdarna på kyrkogården är av varierande sort. Vanligast är gravvårdar huggna i sten, men det finns också tre järnkors på kyrkogården. Två av dessa är borttagna från sina gravplatser. 

Gravstenar från 1700-talet

De äldsta gravstenarna är från 1700-talet och består av oregelbundet formade naturstenshällar med enkla inskriptioner av initialer och årtal och som troligtvis varit stående. Dessa är borttagna och står placerade längs med kyrkogårdsmuren i kyrkogårdens östra del. En stor mängd gravstenar är monumentala obeliskformade eller högresta med spetsformade krön och huggna i diabas.

Virtuell rundvisning
Här kan Du se våra kyrkogårdar virtuellt i datorn och i mobila enheter. Om man är rörelsehindrad kan man se om det är möjligt att göra ett besök, om inte, får man ändå se hur det ser ut!

Att familjer bor utspritt blir allt vanligare, och idag är det inte alls ovanligt att den avlidne är den enda som stannat kvar på orten. Här kan man, oavsett årstid eller vart man bor, se hur kyrkogårdens olika delar ser ut då man ska komma överens om en gravplats för den avlidne.

Klicka här för att virtuellt besöka Odensjö kyrkogård