Medling vid tvist om gravsättning

Det händer att anhöriga är oeniga om var och hur den avlidna ska gravsättas. Om tvisten handlar om att man inte är överens om det ska vara kistbegravning alternativt kremering eller om man är oense om plats för gravsättning kan parterna erbjudas medling. Om en tvist uppstår, ta genast kontakt med Kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för medlingen.

Kyrkogårdsförvaltningen är enligt begravningslagen skyldig att medla vid tvister om en avliden ska kremeras eller ej, och var den avlidne ska begravas. Det sker genom samtal med de anhöriga som tvistar. Det är frivilligt för de tvistande att begära medling, men huvudmannen måste fullgöra uppgiften när någon begär det. Om man inte kommer överens, hänskjuts tvisten till länsstyrelsen för beslut. Så länge medling pågår kan inte kremering eller gravsättning ske. 

Om det skulle uppstå en tvist är det viktigt att kyrkogårdsförvaltningen kontaktas omedelbart så att ärendet blir korrekt hanterat.  

Kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakta Kyrkogårdsförvaltningen

Telefon
0372-671 40, vardagar kl 10-12 

Besöksadress 
Skogskyrkogården, Donationsgatan, 341 35 Ljungby 

Leveransadress 
Annelundsvägen 9, 341 34 Ljungby 

Postadress 
Box 4, 341 21 Ljungby 

E-post 
ljungby.kyrkogardsforvaltning@svenskakyrkan.se 

Kontaktpersoner  
Kyrkogårdschef: Bernt Fridh, telefon 0372-671 31 

Trädgårdssingenjör:  Emma Petersson, telefon 0372-671 61

Gravboksadministration (100%): Anette Skogelind, telefon 0372-671 86

Gravboksadministration (75%): Jan-Olof Karlsson, telefon 0372-671 41 

Arbetsledning Ljungby: Vik. Förman, Pär Johansson, telefon 0372-671 48

Angelstad, Annerstad och Torpa församling: Förman Jörgen Linnér, telefon 0372-671 16

Lidhult, Odensjö och Vrå församling: Förman Nina Löfgren, telefon 0372-671 87