Foto: Josefine Pettersson

Lidhults gamla kyrkogård

Lidhults gamla kyrkogård har ett högt kulturhistoriskt värde som ödekyrkogård och kyrkplats. På kyrkogården bevaras de äldre gravarna och grundstenarna finns kvar efter den gamla kyrkan.

Den gamla kyrkogården är belägen väster om den nya kyrkan och omgärdas av en kallmurad stenmur samt en trädkrans av lövträd. På muren finns två inskriptioner "1792 AORIAS" samt Gustaf Adolfs initialer, samt årtal, efter ett besök på platsen 1792. Kyrkogården är sannolikt från 1500-talet eller äldre.

Bland de mer speciella gravvårdarna märks en sten rest 1904, som är placerad invid den plats där kyrkans kor var beläget. På stenen står det att den är rest på den plats där den avlidne döpts och är begraven. På kyrkogården finns också ett gjutjärnskors.

rivning av Den gamla kyrkan 

Den gamla kyrkan, som uppfördes 1721, revs 1879 när den nya kyrkan byggts. Platsen för den gamla kyrkan är utmärkt med en upphöjning där koret var beläget. Vid rivningen av kyrkan hittade man ett gravkor med fem kistor, vilka finns under den kvadratiska stensättningen.

Klockstapel

Klockstapeln är från 1960-talet och är konstruerad efter bilder av den klockstapel som lär ha stått på platsen tidigare.