Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. För detta får man bland annat tillgång till kyrkogård och en lokal att ha begravningen i. Detta gäller oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

En vanlig missuppfattning är att begravningsavgiften skulle vara direkt kopplad till en enskild persons begravning. Så är det inte. Avgifterna ska täcka de kostnader som begravningsverksamheten för med sig.

Detta ingår i begravningsavgiften:

  • Gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.
  • Gravsättning inklusive gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav.
  • Transporter (från det att kyrkogårdsförvaltningen övertagit ansvaret för stoftet till dess gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför kyrkogårdsförvaltningens område, om inte transporten beror på ett avtal om tillhandahållande av särskilda gravplatser).
  • Kremering. Kyrkogårdsförvaltningen i Ljungby har inget eget krematorium. Kremeringar sker istället i Växjö.
  • Lokal för förvaring och visning av stoftet.
  • Lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler.

Dessa tjänster ska också kunna tillhandahållas av annan församling än den där den avlidne var folkbokförd.

Begravningsavgiften i Ljungby pastorat är 24,6 öre per hundralapp (fr o m den 1 januari 2017). Förutom begravningskostnaden ska avgiften även täcka kostnader för förvaltning, underhåll, bevarande av kulturhistoria och utveckling av begravningsplatserna.