Foto: Alex & Martin/IKON

Begravning

När en nära anhörig och vän går bort omkullkastas vardagen och inget är sig likt. Som nära anhörig uppstår många praktiska frågor som du måste ta ställning till samtidigt som du har en tung sorg att bära. Det är svårt att ta avsked från en människa som stått en nära. Man vill tacka och hedra den döde med en värdig begravning.

Uppdraget att vara ansvarig, huvudman, för begravningsverksamheten har Svenska kyrkan för alla medborgare bosatta i Sverige.

Anmälan vid ett dödsfall

Enligt begravningslagen ska man som anhörig vid ett dödsfall ganska snart kontakta begravningsbyrå eller sin församling för att boka begravning. Anlitar du en begravningsbyrå ombesörjer de anmälan av ett dödsfall till församlingen. 

Att tänka på

Begravningen är en helhet som kan delas upp i tre olika huvudområden: praktiska åtgärder, begravningsceremoni och gravsättning. Planering, praktiska förberedelser och samordning är dödsboets ansvar.

Tänk tillsammans med dina anhöriga noga igenom hur ni vill att begravningen ska utformas. Kanske finns det också skriftliga eller muntliga önskemål från den avlidne att beakta. Kom ihåg att du inte behöver ha så bråttom med allt det praktiska.

Bisättningsakt

Bisättningsakt eller visning av den avlidne bokas genom begravningsbyrån. Visningsrum finns på Skogskyrkogården.

Begravningsalternativ

I Sverige kan du välja antingen jordbegravning eller kremation. Valet måste ske när begravningen bokas och innan gravplatsen väljs. Jordbegravning innebär att den avlidne gravsätts i sin kista. Kremering innebär att kistan med den avlidne förbränns. Kvar blir aska som sedan gravsätts. 

Bårtäcke

Traditionen med bårtäcke sträcker sig långt tillbaka i tiden. Användningen av bårtäcke ses av allt fler människor som ett alternativ till en vackert utsmyckad kista med blommor.

Inom Ljungby pastorat finns två bårtäcken. Ett tillhör kyrkogårdsförvaltningen och ett tillhör Annerstads kyrka.

Läs mer om användning av våra bårtäcken. 

Önskemål om begravning

Det finns inga krav, varken i begravningslagen eller i annan lagstiftning, att man ska skriva ner sina önskemål om den egna begravningen, men det finns goda skäl att göra det. Man kan formulera fritt eller använda sig av häftet mina önskemål. Det viktiga är att efterlevande får kännedom om den avlidnes önskemål. Man kan också fråga på begravningsbyråer om liknande dokument. 

Ladda ner häftet Mina önskemål (pdf)

Begravningsavgift

Alla som är folkbokförda i Sverige betalar en begravningsavgift. För detta får man bland annat tillgång till kyrkogård och en lokal att ha begravningen i. Detta gäller oavsett om man är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Begravning i Svenska kyrkan

Är den avlidne medlem i Svenska kyrkan har du bland annat tillgång till kyrka, präst, musiker och vaktmästare vid begravningen. Begravningsgudstjänsten sker i Svenska kyrkans ordning.

Begravning inom annat trossamfund

Utformning av begravningsakt sker i samråd med aktuellt trossamfund och följer dess ordning.

Borgerlig/civil begravning

Med borgerlig, eller civil begravning i rättslig term, menas en ceremoni som inte är styrd av något regelverk. Ceremonin är helt fri i sin form. Innehållet styrs av de efterlevandes, eller oftast den avlidnes önskan.

Val av gravplats

När någon nära anhörig gått bort är det många svåra beslut som måste tas. Ett av dem är var den avlidne ska ha sin sista viloplats. Om inte han eller hon uttryckt sin egen vilja måste de närmast anhöriga bestämma detta.

Urnsättning

Efter kremation sker urnsättning på tid som bokas antingen genom begravningsbyrå eller direkt hos kyrkogårdsförvaltningen. Anhöriga deltar oftast. Om så önskas deltar även präst. Vaktmästaren har till uppgift att bära och sänka urnan om inte någon anhörig önskar göra detta.

Vanliga frågor om begravning

Vad kostar det? Hur bör man klä sig? Var får man begravas? Vem har ansvar för att jag får en begravning? Vad sker med en donerad kropp? Vad händer om man dör utomlands? Sveriges begravningsbyråers förbund har sammanställt vanliga frågor och svar kring begravning.

Läs mer om vanliga frågor och svar kring begravning

Begravningspastoral

Begravningspastoralen är ett dokument som reglerar ordningen kring begravningsverksamheten och hur begravning i Svenska kyrkans ordning skall gå till. Den beskriver den omsorg som ska visas både den avlidne och de anhöriga/närstående.

Begravningspastoralen är ett arbetsledningsinstrument, en lokal överenskommelse som rör arbetet med och kring begravning inom församlingsverksamheten i Ljungby pastorat.

Begravningspastoral för Ljungby pastorat (pdf) 

Foto: Maria Svensk/IKON

Etik och kvalitetsarbete

Kyrkogårdsförvaltningen arbetar kontinuerligt med etik och kvalité. För att säkerställa att arbetet utförs på ett etiskt ansvarsfullt sätt har verksamheten kvalitetssäkrats. Detta har skett genom kartläggning av arbetsmetoder och arbetsredskap genom hela processen, från att kistan anländer tills gravstenen står vid graven.

Etiska regler och kvalitetssäkring av begravningsverksamheten i Ljungby pastorat (pdf)

Regler som gäller vid begravning

Vill du veta mer om vilka regler som gäller vid begravning? Detta står i Svensk författningssamling (SFS) begravningslag.

Läs mer i begravningslagen.