Verksamhet

Det är i den lokala församlingen som människor i livets alla skeden möts som kyrka. Här firas gudstjänst och här arbetar man med undervisning, diakoni och mission. Stiftet är en regional nivå, vars verksamhet främst handlar om att stötta livet i församlingarna.

Stiftsorganisationens främjandearbete

Inriktningen på stiftsorganisationens arbete påverkas av olika bestämmelser och strategiska vägval såsom biskopens herdabrev, Linköpings stiftsorganisations strategi och Kyrkoordningen. Mycket viktigt är också det nära samarbete som sker med stiftets församlingar och pastorat och de viktiga frågor som fångas upp vid visitationer och i församlingsinstruktioner.

Stiftet ska främja och ha tillsyn över församlingarnas uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Stiftet ska också främja en god förvaltning i stiftets församlingar och pastorat och ha tillsyn över förvaltningen.

Kyrkoordningen

Stiftsorganisationens tillsynsuppdrag

Församlingarnas självstyre utövas inom ramen för Svenska kyrkans gemensamma beskännelse och ordningar. Den som vigs till präst eller diakon i Svenska kyrkan avger löften och ges ett särskilt ansvar för grundläggande funktioner i kyrkans liv. Biskop och domkapitel har tillsyn över hur församlingen utför sitt uppdrag att vara kyrka och hur de vigda efterlever sina löften. Stiftet har även tillsyn över förvaltningen i pastorat och församlingar.