Verksamhet

Det är i den lokala församlingen som människor i livets alla skeden möts som kyrka. Här firas gudstjänst och här arbetar man med undervisning, diakoni och mission. Stiftet är en regional nivå, vars verksamhet främst handlar om att stötta livet i församlingarna.

Egendom

Svenska kyrkans skog, jord och fonder går under den gemensamma benämningen prästlönetillgångar. I Linköpings stift har egendomsförvaltningen till uppgift att förvalta dessa tillgångar på bästa sätt.

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan ansvarar för landets största sammanhållna kulturarv. Kyrkobyggnaderna är fulla av historia och föremål av olika slag rymmer många berättelser.

Olika kyrkliga publikationer på minoritetsspråk står uppställda på ett bord i en kyrka.

Flerspråkig kyrka

Svenska kyrkan har ett uppdrag att erbjuda verksamhet på svenskt teckenspråk och de nationella minoritetsspråken. I Linköpings stift ligger fokus på finskspråkig och teckenspråkig verksamhet. 

Internationellt

Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk - den världsvida kristna kyrkan. I det nätverk möts människor från olika kulturer världen på en gemensam grund, tron på Jesus Kristus.

Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.

Kollekt

Delandet hör till det kristna livets innersta kärna och därför är upptagandet av kollekt en viktig del i kyrkans gudstjänstfirande och någonting mer än att bara samla in pengar. Delandet, gemenskapen och den utgivande kärleken i gudstjänsten blir påtaglig och verklig i kollekten. Kollekttillfällena delas mellan riksnivå, stift och församling.

Konfirmation

Du är inte ensam om att fundera över livet. Varje år väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan.

Kurser och mötesplatser

Stiftsorganisationen arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella. Här hittar du dem i datumordning.

Miljö och klimat

Klimatförändringen är sannolikt den största gemensamma utmaning som mänskligheten gemensamt stått inför. Linköpings stifts klimatstrategi har som vision att Linköpings stift inte ska bidra till den globala uppvärmningen.

Stöd till församlingar

Stiftets församlingar lever ett rikt och mångfacetterat liv. För att stödja detta liv arbetar stiftsorganisationen med många olika frågor; främjandearbetet rymmer allt från arkivfrågor till överläggningsdagar.

Sök till skribentskolan

Svenska kyrkans skribentskola tar nu emot ansökningar för nästa omgång som inleds i augusti 2024. Sista datum för ansökan är 31 januari.