Biskopsvisitation

Från sträng kontroll till uppmuntrande inspiration.

Starka vårvindar blåste runt Törnevalla kyrka när processionen var på väg in.
Det blåser nästan jämt på slätten - också när biskop Martin Modéus var på visitation i Åkerbo församling 2015. Foto: Magnus Sethson

Traditionen med biskopsvisitationer har gamla anor. Förr var syftet att utöva tillsyn. Biskopen kom ut i församlingarna för att kontrollera att räkenskaper var till belåtenhet, att det predikades ”rätt” och att kyrkliga föremål inte försvunnit.

Fortfarande är visitationen en av biskopens viktigaste uppgifter. Men numera läggs stor vikt vid att stötta och inspirera, att hjälpa församlingen att sätta ord på sina glädjeämnen och utmaningar, att vara kyrka på just den här platsen.
Visitationer äger rum i en församling eller pastorat ungefär vart åttonde år. Biskopen gör 3-4 visitationer per år.

En biskopsvisitation pågår under en vecka. I regel tillbringar biskopen 2-3 vardagar samt söndagen i församlingen eller pastoratet.
Under de här dagarna får biskopen och hans medarbetare möta anställda, förtroendevalda, ideella medarbetare och andra församlingsbor.

På söndagen avslutas besöket med en festhögmässa och en visitationsstämma. Där håller biskopen också ett tal där han sammanfattar sina intryck från visitationen, men också ger råd inför framtiden.

Förberedelse och uppföljning
När biskopen kommer på visitation är besöket väl förberett. Under lång tid i förväg har stiftskansliets medarbetare haft kontakt med församlingen. En mängd material har samlats in för att få en bild av situationen.
Sådant som gudstjänstliv, diakoni och ungdomsarbete finns med i det som gås igenom. Men även andra delar av verksamheten blir belysta. Exempelvis har alla kyrkor och även en del andra byggnader gåtts igenom av en fastighetsingenjör och stiftets antikvarie. Ekonomin har också granskats liksom de planer och program som måste finnas i alla organisationer för exempelvis beredskap eller arbetsmiljö.

Efter visitationen sker också en uppföljning. Den kan se ut på olika sätt. Församlingens medarbetare kan exempelvis få möjlighet till fortbildning, men uppföljningen kan också bestå av att man ser över rutiner och arbetsformer. I detta utvecklingsarbete deltar ofta stiftskansliets medarbetare vilket ligger i linje med målsättningen att kyrkans arbete är något som görs tillsammans.