Biskopsvisitation

Biskopsvisitationer har en lång tradition. I begynnelsen var de kontroller. Idag handlar de om samverkan och inspiration.

Marika Markovits första biskopsvisitation var i Vadstena pastorat vintern 2023. Foto: Katarina Sandström Blyme

Det är en särskild tid i församlingslivet när stiftets biskop och församlingen möts. Biskopsvisitationen är ett konkret uttryck för hur Svenska kyrkan hänger samman som församlingar, kontrakt, stift och ytterst med den världsvida kyrkan.

Biskopsvisitation har en lång tradition och är ett av huvuduppdragen för en 
biskop. Förr kom biskopen ut i församlingarna för att kontrollera att räkenskaper var till belåtenhet, att det predikades ”rätt” och att kyrkliga föremål inte försvunnit. Numera är biskopens roll att vara brobyggare och ett tecken på kyrkans enhet. I centrum för visitationen är församlingslivet och hur det är att leva som kristen. Visitationen handlar om möten och inspiration och den tillsyn som sker har ett främjande förhållningssätt. 

Hur ofta?

Visitationer äger rum i en församling eller pastorat ungefär vart åttonde år. Biskopen gör 3-4 visitationer per år. En biskopsvisitation pågår ofta under en vecka. I regel tillbringar biskopen 2-3 vardagar samt söndagen i församlingen eller pastoratet. Under de här dagarna får biskopen och medarbetare på stiftskansliet möta anställda, förtroendevalda, ideella medarbetare och andra församlingsbor. På söndagen avslutas besöket med en festhögmässa och en visitationsstämma. Där håller biskopen också ett tal och sammanfattar sina intryck från visitationen, men ger också råd inför framtiden.

Förberedelse och uppföljning

När biskopen kommer på visitation är besöket väl förberett. Under lång tid i förväg har stiftskansliets medarbetare haft kontakt med församlingen. En mängd material har samlats in för att få en bild av situationen. Sådant som gudstjänstliv, diakoni och ungdomsarbete finns med i det som gås igenom. Men även andra delar av verksamheten blir belysta. Exempelvis har alla kyrkor och även en del andra byggnader gåtts igenom av en fastighetsingenjör och stiftets antikvarie. Ekonomin har också granskats liksom de planer och program som måste finnas i alla organisationer för exempelvis beredskap eller arbetsmiljö.

Efter visitationen sker också en uppföljning av församlingens utvecklingsfrågor. I detta utvecklingsarbete deltar ofta stiftskansliets medarbetare vilket ligger i linje med målsättningen att kyrkans arbete är något som görs tillsammans.

Läs mer om visitationer i Visitationsguide 2021-2023