Vänstift

Linköpings stift har två internationella vänstift, det södra stiftet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern och stiftet St Albans, England.

För att komma i kontakt med något av våra vänstift eller för att söka en blivande vänförsamling i något av dessa stift, ta kontakt med Linköpings stift, se nedan. Linköpings stift har i sina vänstiftsavtal understrukit att dessa relationer bygger på förbön. Det var den tidigare biskopen Martin Modéus enträgna vädjan att inga avtal mellan kyrkor och stift ska inledas utan ömsesidig utfästelse om förbön.

Det södra stiftet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern

Under 1900-talets andra hälft levde Ungern i kommunistisk ofrihet och detta präglar alltjämt kyrkan även efter Ungerns frigörelse 1989 från kommunismen. Den evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern utgör den tredje största kyrkan i landet efter den romersk-katolska och den reformerta. Biskop Martin Lind tog 1996 initiativ till att upprätta kontakten mellan Linköpings stift och det södra stiftet i den evangelisk-lutherska kyrkan i Ungern. Vänstiftsavtalet löper på fem år i taget.
 

The diocese of St Albans

St Albans utgör ett stift i Church of England, en självständig kyrka inom den anglikanska världsvida gemenskapen (Anglican Communion). Relationen mellan Linköpings stift och Diocese of St Albans utgör en effekt av den s k Borgå/Porvoo-överenskommelsen, 1996, som innefattar en kyrkogemenskap mellan de anglikanska kyrkorna i England, Irland, Skottland och Wales samt de evangelisk-lutherska kyrkorna i Norge, Sverige, Finland, Island, Estland och Litauen. Vänstiftsavtalet inleddes 2007 och löper på fem år i taget.