Stöd till församlingar

Stiftets församlingar lever ett rikt och mångfacetterat liv. För att stödja detta liv arbetar stiftsorganisationen med många olika frågor; främjandearbetet rymmer allt från arkivfrågor till överläggningsdagar.

Information för dig som anställd

Arkiv- och dokumenthantering

Offentlighetsprincipen tillämpas i Svenska kyrkan – handlingar som förvaras hos Svenska kyrkan ska vara tillgängliga. Det finns även ett ansvar för att föra vidare det historiska arvet.

Barn och ungdom

Stiftets uppgift är att främja utveckling och förnyelse av församlingarnas arbete med barn/familj och ungdom inom ramen för dopuppföljning och konfirmandarbete.

Diakoni

Diakoni är medmänsklig omsorg, grundad i Kristi kärlek, uttryckt i kyrkans liv, och vill genom barmhärtighet och solidaritet möta människor i utsatta livssituationer.

Fastigheter och kulturarv

Svenska kyrkan är en av landets största fastighetsägare med ett brett bestånd av fastigheter, som omfattar allt från unika, kulturskyddade kyrkor till moderna församlingshem och verksamhetslokaler.

Olika kyrkliga publikationer på minoritetsspråk står uppställda på ett bord i en kyrka.

Flerspråkig kyrka

Svenska kyrkan har ett uppdrag att erbjuda verksamhet på svenskt teckenspråk och de nationella minoritetsspråken. I Linköpings stift ligger fokus på finskspråkig och teckenspråkig verksamhet. 

Gudstjänst

Gudstjänsten är en mötesplats mellan Gud och människa, men också en plats där sökande, bedjande människor får möta varandra och få del av Guds kärlek och barmhärtighet.

Internationellt

Svenska kyrkan tillhör världens största globala nätverk - den världsvida kristna kyrkan. I det nätverk möts människor från olika kulturer världen på en gemensam grund, tron på Jesus Kristus

Hållbar utveckling

Linköpings stift har under lång tid bedrivit ett aktivt miljöarbete. Här kan du läsa om vårt stöd till församlingar och pastorat samt hitta länkar till nationella färdplansprojekt och Linköpings stifts egen färdplan för klimatet.

Lappar med texten Ge din kollekt via Swish ligger i kyrkbänkarna.

Kollekt

Kollekttillfällena delas mellan riksnivå, stift och församling. Domkapitlet i respektive stift fastslår en kollektlista där ändamålen beskrivs. Här finns kalendarium över året och länkar till riks- och stiftskollekt.

Kommunikation

För att främja samarbetet och utbytet inom kommunikationsområdet bygger vi i Linköpings stift ett nätverk av personer som jobbar med kommunikation i församlingarna.

Konfirmation

Linköpings stift vill erbjuda församlingarna utbildning och fortbildning av konfirmandledare, anställda såväl som icke-anställda,samt erbjuda handledarstöd i arbetet med handlingsplanerna.

Kurser och mötesplatser

Stiftsorganisationen arrangerar kurser, fortbildningar, nätverksträffar, läger, vandringar och andra mötesplatser för anställda, förtroendevalda och ideella. Här hittar du dem i datumordning.

Migration

Linköpings stift vill stödja församlingar och pastorat i arbetet med migrationsfrågor och främja profetisk och politisk diakoni

Information för dig som förtroendevald

En person slår en ordförandeklubba i bordet.

Förtroendevald

Här samlar vi resurser för dig som är förtroendevald och för dig som vill veta mer om Svenska kyrkans organisation.

Medarbetare

Söker du en av oss medarbetare i Stiftsorganisationen? Här finns våra kontaktuppgifter, välkommen att höra av dig!

Om Kornet - det inomkyrkliga intranätet

För anställda i Svenska kyrkan finns information på det inomkyrkliga intranätet som kallas Kornet. Som anställd med svenskakyrkan.se adress och med anslutning till Microsoft 365 så kommer du in på intranätet. Är din församling inte ansluten ännu? Kontakta IT ansvarig Jakob.Järpenmyr@svenskakyrkan.se