Foto: Emanuel Eriksson

Samråd kring vindkraft

Just nu undersöker Linköpings stift tillsammans med andra privata markägare möjligheten att bygga vindkraft i Hultsfreds kommun.

Tidigt samråd

Linköpings stift äger fastigheten Gårdveda 1:3 i Hultsfreds kommun. Just nu undersöker Linköpings stift tillsammans med andra privata markägare möjligheten att bygga vindkraft i ett område vid Kristineberg, cirka fem kilometer sydväst om Målilla i Hultsfreds kommun (se blåmarkerat område på kartan). 

Bolaget som avser att söka tillstånd för vindkraft är Dackevind AB. Som ett led i arbetet hålls ett så kallat tidigt samråd eftersom Linköpings stift är FSC-certifierade.

Det tidiga samrådet ska hållas innan arrende- och nyttjanderättsavtal tecknas med markägare. I detta projekt sker det genom information på Dackevinds och Linköpings stifts hemsidor samt med annons i Vimmerby tidning.

Synpunkter och frågor

Synpunkter och frågor lämnas helst skriftligen via epost eller brev. Kontaktuppgifter hittar du här nedanför. Inkomna synpunkter och frågor kommer redovisas i den samrådsredogörelse som ska finnas med i den tillståndsansökan som kommer lämnas in till Länsstyrelsen. 

Tillståndsprocessen

Att uppföra och driva vindkraftverk kräver i de flesta fall tillstånd. Tillståndsgivande myndighet är länsstyrelsen i Kalmar län. Processen med att söka tillstånd är lång och sker i flera steg. Vindkraftverkens förväntade miljöpåverkan vägs mot olika enskilda och allmänna intressen. Som en del av detta genomförs förutom samråd med myndigheter och allmänhet även en rad olika inventeringar och beräkningar. Som exempelvis inventering av fågel, naturvärden och kulturmiljö. Ljud och skuggor från vindkraftverken beräknas vid eventuella närbelägna fastigheter.

Kontakt

Emma Polder, Energi & Miljöstrategi AB
emma.polder@emstrategi.se
0708-68 51 02
Postadress: Box 17, 597 21 Åtvidaberg

www.dackevind.se