En person höjer en ordförandeklubba.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Så styrs stiftet

I varje stift finns stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och domkapitel.

Stiftsfullmäktige

Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ och har ledamöter, som utses genom direktval av de kyrkotillhöriga vart fjärde år. Stiftsfullmäktige fastställer budget, verksamhetsmål och beslutar om regional kyrkoavgift.

Stiftsstyrelsen

Stiftsstyrelsen ska främja församlingslivet i stiftet och verka för dess utveckling. I denna roll har stiftsstyrelsen en ledande och strategisk uppgift. Ekonomi med budget och målskrivning är styrinstrument.

Domkapitlet

Domkapitlet är tillsynsorgan för präster och diakoner, men också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Biskopen och domprosten är självskrivna som ordförande respektive vice ordförande.

Bild från kyrkomötet. På duken längst fram visas texten Votering.

Så styrs Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är en öppen folkkyrka som styrs av förtroendevalda tillsammans med biskopar, präster och diakoner. Här kan du lära dig mer om hur Svenska kyrkan organiseras och hur beslut fattas.