Resepolicy

Resepolicyn för Linköpings stiftsorganisation gäller från 5 april 2017.

Syfte och samband
Tjänsteresor ingår som en naturlig och nödvändig del i Linköpings stiftsorganisations verksamhet och utgör ett medel för att inleda och upprätthålla kontakter med stiftets församlingar, pastorat och omvärlden i övrigt såväl nationellt som internationellt. Samtidigt innebär resorna en potentiell miljöbelastning. Linköpings stift antog 2016 en ny klimatstrategi, där klimatbelastningen skall minska med 30 procent till 2020 och stiftet uppnå klimatneutralitet till år 2045. Denna resepolicy är ett verktyg att uppnå målen i policyn, där minskad klimatbelastning väger tyngre än i tidigare praxis.

Syftet med resepolicyn är att Linköpings stiftsorganisations resor sker på ett kvalitetsmässigt, kostnadsmässigt, miljömässigt, socialt, trovärdighetsmässigt och trafiksäkerhetsmässigt ansvarsfullt sätt.

Omfattning
Resepolicyn omfattar alla anställda, förtroendevalda samt ideella när de reser för stiftsorganisationens räkning. Tjänsteresor utanför stiftet ska i förväg godkännas av närmaste chef som också har ansvaret att följa upp att policyn efterlevs. För förtroendevaldas resor har ordföranden i respektive beslutsorgan det ansvaret.

Varje resa ska uppfylla ett behov i verksamheten och kunna motiveras. Vid tjänsteresa representerar man organisationen och förväntas uppträda ansvarsfullt enligt Svenska kyrkans grundläggande värderingar även utanför programtid.

 Ansvarsfullt resande
Våra resor ska normalt ske enligt följande ordning.

Resor med kollektiva färdmedel ska i första hand ske i andra klass eller motsvarande.

Vid resa med egen bil ska körkort kunna uppvisas. Vidare ansvarar föraren för att denna på ett säkert sätt kan framföra bilen till exempel med avseende på telefonsamtal, trötthet, alkohol etc. SMS e motsv får enbart ske när bilen är stillastående.

Internationella flygresor kan efter ansökan medges av stiftsdirektor eller biskop.

Lojalitetspoäng (t.ex Eurobonus etc) tillfaller arbetsgivaren. Undantag gäller för SJ Prio där poäng kan användas för kaffe/förtäring etc. på SJs tåg.

En riskbedömning ska göras då flera nyckelpersoner ur ledningsgrupp, ledande funktioner och/eller hela enheter reser samtidigt.

Resor etc. skall upphandlas på ett sätt som underlättar rapportering och insamling av data om t ex klimatbelastning.

Arbetsgivaren skall aktivt underlätta för anställda att använda klimatvänliga sätt att ta sig till och från arbetet.

Antagen av Stiftsstyrelsen 2017-04-05 §64